Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
tugtar
Usage
 1. ullmhóidí ar a dtugtar 'fondues' = cheese fondues
 2. mura dtugtar cinneadh ag diúltú do... = in the absence of a decision to reject...
 3. coirí ar a dtugtar coirí forthéite uisce = super-heated water boilers
 4. Teach Ionadóirí ar a dtugtar Dáil ireann = a House of Representatives to be called Dáil ireann
 5. sceideal ina dtugtar liosta de dhoiciméid = schedule listing documents
 6. bearta faoina dtugtar díolúine ó dhleachtanna = measures of relief from customs duty
 7. ullmhóidí ar a dtugtar 'pain d'épice' (arán sinséir) = gingerbread and the like
 8. an modh ar a dtugtar "isteach i dtosach, amach i dtosach" = the method known as "first in, first out" (FIFO)
 9. tugtar aird de bhun fho-alt (2), ar shonraíocht Uimhir ... = reference has been directed, in pursuance of subsection (2) to specification No.
 10. taipéisí, lámhdhéanta (den chineál ar a dtugtar Gobelins ... agus a samhail) = tapestries, hand-made, of the type Gobelins ... and the like
 11. marc suntasach de chuid an tionscnóra ngairtear agus ar a dtugtar marc tionscnóra = a distinctive mark of the sponsor to be known and referred to as a sponsor
 12. ullmhóidí alcólacha cumaisc (ar a dtugtar "úisc thiubhaithe") chun deochanna a mhonarú = alcoholic preparations (known as "concentrated extracts") for the manufacture of beverages
 13. táirgí a dtugtar luibh-thoitíní luibh-chumhaisc lena ngalchaitheamh orthu de ghnáth = products which are commonly known as herbal cigarettes or herbal smoking mixtures
 14. leatháin agus plátaí ar a dtugtar cinn mhaighnéadacha, le vatchailliúint ... níos =
 15. tíortha neamhspleácha an Chomhlathais a dtugtar tairiscint sin an Chomhphobail ina leith = the independent Commonwealth countries to which the Community
 16. feadáin a fhaightear ón bpróis ar a dtugtar stampáil bíodh bíodh ailt sceimhleacha orthu = tubes obtained by swaging, whether or not with sockets or flanges
 17. páipéar marmaraithe, priontáilte agus a samhail, clóite; páipéar ar a dtugtar páipéar féinchóipeála = surface-decorated or printed paper, self copy paper
 18. ciallaíonn eachtar-oibrí fostaí dtugtar amach earraí chun iad a chomhdhéanamh, a ornáidiú a dheisiú = outworker means an employee to whom articles are given out to be made up, ornamented or repaired
 19. gloine tharraingthe shéidte ar a dtugtar gloine phána, neamhshaoirsithe, bíodh bíodh brataithe = unworked drawn or blown glass, including flashed glass
 20. i gcásanna ina dtugtar ceist os a comhair i gcomhréir leis an nós imeachta is infheidhme ar an saghas coiste i dtreis = in the cases where it is seized in accordance with the procedure applicable to the type of committee involved
 21. ciallaíonn luach-chomaoin iomlán luach atá comhionann i bhfogas do bheith comhionann le luach an ruda ar a dtugtar é = full value means such value as amounts or approximates to the value of that for which it is given
 22. beidh na fiacha dtugtar tosaíocht ina dtúsmhuirear ar na hearraí na héifeachtaí a ndéanfar a ndearnadh tochsal orthu = the debts to which priority is given shall be a first charge on the goods or effects so distrained on
 23. an Meisiúnóir a bheidh ceaptha ag an gCuideachta ar a dtugtar sa Chairt Bardaigh agus Coitiantacht rghaibhne chathair Bhaile Atha Cliath = the Assay Master appointed by the Company, described in the Charter as the Wardens and Commonalty of Goldsmiths of the city of Dublin
 24. ciallaíonn lánchomaoin luachmhar an chomaoin luachmhar atá comhionann geall le bheith comhionann le luach an rud a dtugtar ina leith é = full valuable consideration means such valuable consideration as amounts or approximates to the value of that for which it is given
 25. dhéanfar cruthú foirmiúil ar na fiacha dtugtar tosaíocht a éileamh ach amháin i gcásanna a bhforáiltear a mhalairt le hordú breithnithe = formal proof of the debts to which priority is given shall not be required except in cases where it may otherwise be provided by an order of adjudication
 26. i gcás gach coir agus cion dtugtar in aon chúirt ach amháin cúirt dlínse achomaire is in ainm an phobail agus ar agra an Ard-Aighne a dhéanfar an cúiseamh = all crimes and offences prosecuted in any court other than a court of summary jurisdiction shall be prosecuted in the name of the people and at the suit of the Attorney General
 27. cearta arna dtabhairt do Bhallstáit d'eagrais phoiblí do dhaoine aonair gcuid agus oibleagáidí arna bhforchur orthu i ndáil le chéile, tuigfear go dtugtar ... = rights conferred and obligations imposed upon States or their public entities or individuals in relation to each other shall be understood ...