Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
shocru
Usage
 1. suim eile a shocrú = to fix another amount
 2. teorainn ama a shocrú = to establish a time limit
 3. comhshocrú comhéifeachta = arrangement having similar effect
 4. comhshocruithe maoluithe = exceptional arrangements
 5. na bunchaighdeáin a shocrú = to establish the basic standards
 6. tíortha shocrú na nAindéas = countries of the Andean Pact
 7. praghas miondíola a shocrú = retail price fixing
 8. critéir chun a suim sin a shocrú = rules for fixing the amounts thereof
 9. praghsanna a shocrú go saoráideach = free formation of prices
 10. ... a shocrú le cinneadh ginearálta = to determine ... by a general decision
 11. rátaí malairte a shocrú go neamh-inchúlghairthe = irrevocable fixing of exchange rates
 12. comhaontú a dhéanamh chun an dleacht stampa a imshocrú = to enter into an agreement for the composition of the stamp duty
 13. níl a bhac ar Bhallstáit praghsanna miondíola a shocrú = Member States are free to fix retail prices
 14. méid taisce a shocrú ag an iolrú ar chéad punt is gaire = to settle the amount of a deposit at the nearest round figure in hundreds of pounds
 15. bheith déanta or comhdhéanta de, féin a shocrú = to be composed of(form):
 16. easaontais a bheidh ann agus a fhéadfar a shocrú le headráin = future differences capable of settlement by arbitration
 17. An Lárionad Idirnáisiúnta chun Díospóidí Infheistíochtaí a Shocrú = International Centre for Settlement of Investment Disputes
 18. foirceannadh na gcomhshocruithe a thoirmisctear le hAirteagal ... = the winding-up of arrangements prohibited by Article ...
 19. sula ndéanfar fiacla saorga a fheistiú, a chur isteach a shocrú = preparatory to the fitting, insertion or fixing of artificial teeth
 20. an praghas forchoimeádta agus luach saothair an cheantálaí a shocrú = to fix the reserve price and the remuneration of the auctioneer
 21. dáta a shocrú ar air roimhe a chuirfear faoina bhráid an meastachán = to fix a date on or before which the estimate is to be submitted to him
 22. is ar an gCoimisiún a bheidh an cúram na teorainneacha ama ... a shocrú = it will fall to the Commission to establish the ... time limits
 23. folaonn réamhshocrU i modh clannchoda n socraochta, coibhche agus ocaochta = it includes advancement by way of portion or settlement, a marriage portion and payments
 24. na himeachtaí go léir ar mhodh eadrána chun díospóidí agus easaontais a shocru = all proceedings in the nature of arbitration for the settlement of disputes and differences
 25. cóireáil speisialta a shocrú a chur ar fáil do mhná i ndáil le toirche luí seoil = to arrange for or provide special treatment to women in connection with pregnancy or childbirth
 26. féadfaidh a shocrú go ndéanfaidh an Garda Síochána maoirseacht ar an idirthuras sin = he may arrange for the supervision of such transit by the Garda Síochána
 27. fineáil pionós a mhaolú aon imeachtaí le haghaidh a ngnóthú a bhac a imshocrú = to mitigate a fine or penalty or stay or compound any proceedings for recovery thereof
 28. dospóid a chomhréiteach, a imshocrú, a thréigean, a chur faoi eadráin a shocrú ar dhóigh eile = to compromise, compound, abandon, submit to arbitration, or otherwise settle any dispute
 29. nuair is force majeure imthosca eisceachtúla is cúis leis an mainneachtain roimh an dáta arna shocrú = where the failure to submit by the final date set is due to reasons of force majeur or exceptional circumstances
 30. féadfar le rialacháin a shocrú go mbeidh briseadh sárú aon rialacháin shonraithe den sórt sin ina chion = regulations may provide that a breach or contravention of any specified such regulation shall be an offence
 31. duine a dhéanann iasacht, buanú iasachta atá ar marthain cheana féin, a shocrú, a ráthú a urasú in aon slí = a person arranging, guaranteeing or in any way facilitating a loan or the continuation of a loan already in existence
 32. Prótacal ar Shocrú Dlíthíochta maidir le Sárú agus Bailíocht Phaitinní Comhphobail (An Prótacal maidir le dlíthíocht) = Protocol on the Settlement of Litigation concerning the Infringement and Validity of Community Patents (Protocol on Litigation); Protocol on the Settlement of Litigation
 33. beidh de cheart ag an Taoiseach a shocrú cad é an t-ord ina mbeidh gnó Rialtais ar Riar na hOibre, trína chraoladh i dtosach gnó phoiblí = the Taoiseach shall have the right to determine the order in which Government business shall appear on the Order Paper, by announcement at the commencement of public business
 34. go mbeidh damáiste déanta d'aon duine mar gheall ar luach aon leasa sa talamh laghdú mar gheall ar theachtadh na talún aige a dhíshocrú air = whenever any person has suffered damage in consequence thereof by the depreciation of any interest in the land or by being disturbed in this enjoyment of the land
 35. is ag an bpobal atá de cheart rialtóirí an Stáit a cheapadh, agus is faoin bpobal faoi dheoidh atá gach ceist i dtaobh beartas an Náisiúin a shocrú = whose right it is to designate the rulers of the State and, in final appeal, to decide all questions of national policy
 36. Prótacal maidir le suímh institiúidí na gComhphobal Eorpach, suímh eagras agus ranna áirithe de chuid na gComhphobal Eorpach agus suíomh Europol a shocrú = Protocol on the location of the seats of the institutions and of certain bodies and departments of the European Communities and of Europol