Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
iardaí
Usage
  1. na hIonstraimí iardain = the subsequent Acts
  2. aon iardaí ón sárú a mhaolú a leigheas = to mitigate or remedy any effects of the contravention
  3. comórfar toghcháin iardain sa tréimhse chomhréire = subsequent elections shall take place in the corresponding period
  4. déanfar fógra a dhaingniú go hiardain i scríbhinn = a notification shall subsequently be confirmed in writing
  5. dearclíniú, druileáil, tolladh, piardáil tochailt = line sight, drill, bore, probe or excavate
  6. cuirfear athbhreithnithe iardain i gcrích go débhliantúil = subsequent reviews will take place at two-yearly intervals
  7. admháil cúiteántas ar an íocaíocht agus ón tráth sin amach maidir le haon íocaíocht iardain i gcuntas cíosa = a receipt or acknowledgement of the payment and thereafter in respect of any subsequent payment on account of rent
  8. chuimseofaí freisin aon fhorálacha iardain a dhéanfadh an cód pionóis a ionadú, a leasú a thabhairt suas chun dáta = any subsequent provisions replacing, amending or updating the penalty code would also be comprehended
  9. ceapfar an cathaoirleach i gcáil lánaimsire, féadfar é a athcheapadh i gcomhair téarma oifige iardain mura rud é gurb eisean cathaoirleach ceann téarma an Bhoird = the chairman shall be appointed in a wholetime capacity, he may be re-appointed for a subsequent term of office unless he is the outgoing chairman of the Board
  10. féadfaidh an t-áithitheoir an fear cinn duine freagarthach eile sampla a thógaint, a iamh ar modh a oireas di agus é a choimeád le haghaidh comparáide iardain = the occupier or the foreman or other responsible person may take a sample, fasten it in such manner as its nature permits, and retain it for future comparison