Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
hithe
Usage
 1. ola ainmhithe = animal oil
 2. craicne eachainmhithe = equine leather
 3. ainmhithe do tharbhchomhraic = animals for bullfights
 4. leas pearsanta na dtairbhithe = the personal advantage of the beneficiaries
 5. ainmhithe beo eile: coiníní clóis = other live animals: domestic rabbits
 6. inní, lamhnáin agus goilí ainmhithe = guts, bladders and stomachs of animals
 7. go leor le hithe, do sháith le hithe = enough to eat
 8. sa mhíochaine agus sa bhitheolaíocht = in medicine and biology
 9. ainmhithe beo den speiceas buaibheach = live animals of the bovine species
 10. ...a úsáidtear mar bheathú d'ainmhithe = ... used in the feeding of animals; for use as feedingstuffs
 11. ainmhithe a shainaithint agus a chlárú = identification and registration of animals
 12. tagairt do chaighdeáin chomhchuibhithe = reference to harmonised standards
 13. ... a chionroinnt...ar thairbhithe an chórais = to divide up ... among the persons benefiting from the arrangements
 14. ainmhithe le haghaidh pórúcháin agus maraithe = animals for breeding and slaughter
 15. innill bhuainte a tharraingítear le hainmhithe = harvesting machinery, animal drawn
 16. Prótacal maidir le cosaint agus leas ainmhithe = Protocol on protection and welfare of animals
 17. táirgí glasraí a úsáidtear mar bhia d'ainmhithe = products of vegetable origin used for animal food
 18. an cumann ireannach um Fhóirithint ar Ainmhithe = the Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals
 19. an tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe = Housing Financing Agency Act
 20. ainmhithe beo arna mbreith agus arna dtógáil ann = live animals born and raised therein
 21. innill deilbhithe agus innill dlúth-threiscínithe = warping and warp sizing machines
 22. ainmhithe atá vacsaínithe in aghaidh na brúsalóise = animals vaccinated against brucellosis
 23. an tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe (Leasú) = Housing Finance Agency (Amendment) Act
 24. ainmhithe (atá) -oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine = animals unfit for human consumption
 25. síolrach agus toradh ainmhithe agus éanlaith den sórt sin = the progeny and produce of such animals and birds
 26. méid is ionann agus a haon déag de dheichithe den laghdú sin = an amount equal to eleven-tenths of that decrease
 27. an Córas Comhchuibhithe um Thuairisciú agus Comhdú Tráchtearraí = Harmonised Commodity Description and Coding System
 28. scála an Comhphobail um rangú conablaigh bhó-ainmhithe lánfhásta = Community scale for the classification of carcases of adult bovine animals
 29. chun sláinte agus saol daoine ainmhithe plandaí a chosaint = on grounds of the protection of health and life of humans, animals or plants
 30. poileistir neamhailille, sáithithe, chun polúireatáin a dhéanamh = saturated non-allylic polyesters, for the manufacture of polyurethanes
 31. céachtaí atá deartha lena dtarraingt ag tarracóirí ag ainmhithe = ploughs designed for tractor or animal draught
 32. sócmhainn chnaoiteach, sealbhóirí aonad, tairbhithe faoi iontabhas = a wasting asset, holders of units, beneficiaries under a trust
 33. poileistir aillile agus poileistir neamhsháithithe eile, sileacóin = polyallyl esters and other unsaturated polyesters, silicones
 34. cosaint bogearraí ríomhaireachta agus aireagáin bhitheicneolaíocha = software protection and biotechnological inventions
 35. ainmhithe arna ngaibhniú amhlaidh a dhíol, a dhiúscairt a dhíothú = the sale, disposal or destruction of animals so impounded
 36. ainmhithe inveirteabracha uiscí lena sceathrach, lena n-ál lena n-óga = aquatic invertebrate animals or their spawn, or brood or young
 37. olaí ainmhithe plandaí, bruite, ocsaídithe, díhiodráitithe, sulfartha = animal and vegetable fats, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised
 38. an tAcht um Chosaint ainmhithe a Choinnítear le haghaidh Feirmeoireachta = Protection of Animals kept for Farming Purposes
 39. táirgí ainmhithe de chineál a úsáidtear chun táirgí cógaisíochta a ullmhú = animal products of a kind used in the preparation of pharmaceutical products
 40. ceantáil beodhíle, inseamnú saorga ainmhithe soláthar seirbhísí sonraithe = the auctioning of livestock, the artificial insemination of animals or the provision of specified services