Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
ghnách
Usage
 1. toscaire urghnách = envoy extraordinary
 2. i seisiún urghnách = in extraordinary session
 3. ba ghnach léi é a dhéanamh = she used to do it
 4. comóradh i seisiún urghnách = to convene in extraordinary session
 5. níl aon rud neamhghnách faoi = he's perfectly normal
 6. cruinniú ginearálta urghnách = extraordinary general meeting
 7. neamhghnách, as an gcoitianacht = out of the ordinary
 8. dála eacnamaíochta neamhghnácha = abnormal economic conditions
 9. córas imdháilte eisiatach roghnach = exclusive or selective distribution system
 10. Ambasadóir urghnách agus lánchumhachtach = Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 11. nós imeachta urghnách athbhreithniúcháin = exceptional review proceedings; exceptional review procedures
 12. cumhacht lánroghnach á feidhmiú ag an gCeannasaí = exercise of discretionary power by Controller
 13. riachtanais thréimhsiúla neamhghnácha an chomhalta = periodic or exceptional requirements of the member
 14. meilteoirí, gránaitheoirí agus brúiteoirí i dteannta d'uireasa criathar roghnach = grinders, granulators and crushers, with or without selector sieves
 15. cibé caiteachais is deimhin leis a bheith neamhghnách i gcúrsa in oirchill an aistrithe sin = such expenses as he is satisfied were exceptional in the course of or in contemplation of such transfer
 16. iontaobhas lánroghnach a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí gur cruthaíodh go heisiatach é = a discretionary trust which is shown to the satisfaction of the Commissioners to have been created exclusively
 17. ciallaíonn gníomhaire taidhleoireachta ambasadóir urghnách agus lánchumhachtach, toscaire urghnách = diplomatic agent means an ambassador extraordinary and plenipotentiary, envoy extraordinary
 18. bhainfidh aon laghdú sa luach saothair ar ghnách súil a bheith aige é a fháil mar fhostaí = he shall not suffer any reduction in the remuneration which as an employee he would normally expect to receive
 19. ciallaíonn duine inmheasúnaithe pearsa aonair, iontaobhas lánroghnach cuideachta neamhthrádála phríobháideach = assessable person means an individual, discretionary trust or private non-trading company
 20. fógra a luafar ann na sraitheanna téarmaí comhroghnacha a bhféadfaidh scairshealbhóirí aontacha rogha a dhéanamh eatarthu = a notice stating the alternative sets of terms between which assenting shareholders are entitled to elect
 21. rachaidh stiúrthóirí na cuideachta láithreach bonn i gceann cruinniú urghnách ginearálta den chuideachta a chomóradh go cuí = the directors of the company shall forthwith proceed duly to convene an extraordinary general meeting
 22. cibé méid d'aon phréimh a mhuirearaítear ar an bhforas go bhfuil fiontar neamhghnách báis i gceist, fiontar neamhghnách mortlaíochta = so much of any premium as is charged on the grounds that an exceptional risk of death is involved, exceptional mortality risk
 23. faoi rogha an Chathaoirligh féin amháin féadfar in imthosca neamhghnácha a tharraingt anuas ar fhógra níos giorra sin a thabhairt = provided that in the absolute discretion of the Cathaoirleach a matter may exceptionally be brought forward at shorter notice
 24. luafar an éifeacht a bhí le haon idirbhearta atá eisceachtúil ó thaobh méide tarlachtainte, tabharfar sonraí faoi aon ioncam urghnách = the effect shall be stated of any transactions that are exceptional by virtue of size or incidence, particulars shall be given of any extraordinary income