Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
gháire
Usage
 1. cúis gháire chugainn! = what a joke!
 2. do sheangháire a ligean = to roar with laughter
 3. bonneagar an ghaireasra...dúnta = infrastructures of closed...plant
 4. dheonófar aon urghaire ina choinne = no injunction shall be granted against him
 5. urghaire ag foghabháil le faoiseamh eile = an injunction ancillary to other relief
 6. aeróga teileascópacha agus lúb-aeróga do ghaireas iniompair = telescopic and whip-type aerials for portable apparatus
 7. aon ghaireas atá leictrachuingrithe le gaireas raiditheileagrafaíochta = any apparatus which is electrically coupled to wireless telegraphy apparatus
 8. aon ordú certiorari, mandamus, toirmisc urghaire eile ar thaobh an Stáit = any order of certiorari, mandamus, prohibition or other State side injunction
 9. is dleathach do chúirt dlínse inniúla urghaire a dheonú ar fhoriarratas an Aire = it shall be lawful for a court of competent jurisdiction to grant an injunction on the motion of the Minister
 10. i gcabhail an árthaigh, ina innealra, ina thácla, ina ghaireas i ngabhálais eile chuid = in the body of the vessel or in the machinery, tackle, apparatus or other accessories thereof
 11. céile marthanach éagaigh ar ghaire a ghaol tráth a bháis gaol an deontaí an chomharba sin don diúscróir = the surviving spouse of a deceased person who at the time of his death was of nearer relationship than such donee or successor to the disponer
 12. aon ghaireas eile atá cónasctha, cúplaithe go leictreach le gaireas a fhéadann an fuinneamh sin a astú amhlaidh = any other apparatus which is associated with or electrically coupled to apparatus capable of so emitting such energy
 13. píoblíne a bheartaítear a úsáid le gás a tharchur, aon ghaireas, trealamh eile atá coimhdeach le píoblíne den sórt sin = a pipeline intended to be used for the transmission of gas, any apparatus, equipment or other thing which is ancillary to such a pipeline
 14. aon duine a nascfaidh a chuirfidh faoi deara go nascfar aon ghaireas deis leis an gcóras teileachumarsáide atá á oibriú ag an gcuideachta = a person who connects or causes to be connected any apparatus or device to the telecommuncations system operated by the company
 15. díolúine ó gach sórt astaithe, urghaire próise breithiúnaí eile is bac ar eisíoc cistí is cumhdach bac ar dhiúscairt aon stoic tráchtearraí = immunity from all sorts of attachment, injunction or other judicial process impeding disbursement of funds or covering or impeding disposition of any commodity stocks
 16. beidh sáruithe ar cheart póraitheoirí inchaingne ar agra shealbhóir na gceart agus beidh fáil ar an bhfaoiseamh sin i modh damáistí, urghaire, cuntas eile = infringements of plant breeders
 17. aon duine a chuirfidh aon ghaireas i bpáirt in éineacht leis an gcóras a bhféadfadh gurbh é is éifeacht don ghníomh sin gan an cíos, an táille an muirear a bheith á íoc = a person who places any apparatus in association or conjunction with the effect of which result in the rental, fee or charge not being paid
 18. toirmeasc a chur ar oibriú saoráidí cúléisteachta i ndáil le haon ghaireas (lena n-áirítear craobh-mhalartáin teileafóin phríobháideacha) atá ceangailte le mogalra na cuideachta = to prohibit the operation of overhearing facilities in relation to any apparatus (including private branch telephone exchanges) connected to the network of the company