Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
eiteach
 1.  refusal(m1)
Usage
 1. réiteach le = to tally with
 2. réiteach ar rud = to settle on something
 3. réiteach sásúil = adequate solution
 4. imréiteach cuntas = clearance of accounts; settling of accounts
 5. an bord a réiteach = to clear the table
 6. imréiteach custaim = customs clearance; clearing through customs
 7. imréiteach slándála = security clearance
 8. tar ar chomhréiteach = to negotiate an agreement
 9. fadhbanna a réiteach = to resolve problems
 10. gan réiteach le duine = to disagree(quarrel)
 11. na gnóthaí a réiteach = to put things straight
 12. Comhréiteach Ioannina = Ioannina Compromise
 13. deacrachtaí a réiteach = to resolve difficulties
 14. réiteach iomchuí a lorg = to seek appropriate solutions
 15. imréiteach slándála (a thabhairt) = to give security clearance; to award security clearance
 16. imréiteach agus glanadh na n-iarmhéideanna = clearing and settlement of the balances
 17. an chéad eiteach or diúltú a bheith agat ar = to have first refusal on
 18. caitheadh Seán amach idir chorp is cheiteacha = Seán was thrown out bodily
 19. muirir earralainne agus stórála, imréiteach custaim = warehousing and storage charges, customs clearance
 20. ceist na míchothromaíochtaí buiséadachta a réiteach = to resolve the question of budgetary imbalances
 21. teacht ar comhaontú maidir le réiteach don díospóid = to reach agreement on a solution
 22. ag foilsiú a intinne imréiteach diúltach a thabhairt = publish its intention to give a negative clearance
 23. friotaithe neamhthéiteacha, poitéinsiméadair agus réastait = resistors, fixed or variable (including potentiometers) other than heating resistors
 24. dhéanfar aon ordú a bheadh ag neamhréiteach le haon chonradh = no order shall be made which would be at variance with any treaty
 25. cad is cúis le haon neamhréiteach ag an gComhairle le Parlaimint na hEorpa = such reasons as may have led the Council to depart from the European Parliament
 26. mura dtiocfar ar réiteach arna chomhaontú go coiteann faoi dheireadh na tréimhse = if a commonly agreed solution has not been found by the end of the period
 27. de bhun rialachán caighdeánach na SA a rialaíonn réamh-imréiteach/réamhiniúchadh = pursuant to standard US regulations governing preclearance/preinspection
 28. an sásra a shainiú chun díospóidí idir an Foras agus foireann an Fhorais a réiteach = to prescribe the procedure for settling disputes between the Foundation and its staff
 29. cuirfear comhairliúcháin ar siúl d'fhonn teacht ar réiteach is inghlactha go coiteann = consultations shall be held with a view to finding a commonly acceptable solution
 30. mór a bhreithniú an bhfuil an gearán oiriúnach lena réiteach go neamhfhoirmiúil = he shall consider whether the complaint is suitable for informal resolution
 31. ... a n-éiríonn a thoradh críochnaitheach tar éis rialú riaracháin ar an neamhréiteach = ... the findings of which have confirmed by administrative resolution of the discrepancy
 32. i gcás inar dóigh leo na cúinsí a bhaineann le bronntanas a bheith chomh haimhréiteach sin = where in their opinion the complication of circumstances are such
 33. thugann leorfhianaise oibiachtúlachta maidir le réiteach an cháis a bheidh le cinneadh = he does not offer a sufficient guarantee of objectivity for the settlement of the case to be decided
 34. dospóid a chomhréiteach, a imshocrú, a thréigean, a chur faoi eadráin a shocrú ar dhóigh eile = to compromise, compound, abandon, submit to arbitration, or otherwise settle any dispute
 35. foláir dóibh gach beart is a dhéanamh ar dhóigh dóibh réiteach a thabhairt ar na fadhbanna sin = they will have to take measures likely to solve these problems
 36. mba ábhar é ab intarchurtha chuici chun aighnis maidir le hábhair faoi réim na gComhaontuithe sin a réiteach = as if the matter were referrable to it .. for resolving disputes in matters covered by those agreements
 37. dliteanais amuigh; dliteanais le híoc; dliteanais gan réiteach; fiachais amuigh; fiachais gan réiteach; fiachas le híoc = outstanding liabilities
 38. réiteach is inghlactha go frithpháirteach a aimsiú thagann mórfhadhb chun cinn i réimse a thig faoi inniúlacht an reachtóra = find a mutually acceptable solution where a serious problem arises in any area which falls within the competence of the legislator
 39. i réimsí, ina bhfuil , ar chúiseanna práinne, le faisnéis a chur ar aghaidh go gasta, beidh réiteach earnálach iomchuí infheidhme = In areas where, for reasons of urgency, rapid transfer of information is called for, appropriate sectoral solutions shall apply
 40. dearbhaíonn ire fós gur mian léi go ndéanfaí gach achrann idir náisiúin a réiteach go síochánta le headráin idirnáisiúnta le cinneadh breithiúnach = Ireland affirms its adherence to the principle of the pacific settlement of international disputes by international arbitration or judicial determination