Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
dhóthanacht
Usage
  1. neamhdhóthanacht glanthuillimh iomchuí = an insufficiency of net relevant earnings
  2. duine a bheidh ag measúnú leordhóthanacht urrúis i leith iasacht ó chumann = a person assessing the adequacy of the security for a loan by a society
  3. leordhóthanacht agus oiriúnacht na gcúrsaí oiliúna iarchláraithe le haghaidh altraí = the adequacy and suitability of post registration training courses for nurses
  4. measfar gan dochar do leordhóthanacht aon chineál eile fógra gur leorfhógra don chéile teachtaireacht ó bhéal = oral communication to the spouse shall, without prejudice to the sufficiency of any other form of notification, be taken to be sufficient notification to the spouse
  5. beidh aird acu ar dheisriocht an agus do leordhóthanacht an tsoláthair tithíochta ina limistéar feidhmiúcháin = they shall have regard to the state of repair of the house and to the adequacy of the supply of housing available in their functional area
  6. i gcás ceannaitheoir a cheannaigh bona fide d'ainneoin aon cheilt míráiteas sa tuairisceán agus d'ainneoin aon neamhdhóthanacht sa mheasúnacht sin = in the case of a bona fide purchaser of ... notwithstanding any suppression or misstatement in the return and notwithstanding any insufficiency of such assessment
  7. cuirfidh faoi deara go ndéanfar athbhreithnithe achtúireachta ar staid airgeadais an Chiste ag féachaint do dhóthanacht neamhdhóthanacht na ranníocaí = he shall cause actuarial reviews to be made into the financial condition of the Fund having regard to the adequacy or otherwise of the contributions
  8. más rud é go mbeidh an Ciste neamhdhóthanach chun na dliteanais a fhorchuirtear air a chur i gcrích, déanfar méid is ionann agus an neamhdhóthanacht sin a íoc isteach = if the Fund is insufficient to discharge the liabilities imposed on it the amount by which it is so insufficient shall be paid into it