Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
cónasc
 1.  conjunction(n m1)(LING)
 2.  conjunction(n m1)(LING)
Usage
 1. cónascadh = amalgamation; merger
 2. na cumainn chónascacháin, an cumann cónasctha = the amalgamating unions, the amalgamated union
 3. sreanga ... gléasta gan a bheith le cónascairí = wire ... whether or not fitted with connectors
 4. (gairis) le haghaidh tionscail, seachas ábhar cónasctha = (apparatus) for industrial applications, other than for making connections
 5. le linn comhcheangal cónascadh dhá chumann foirgníochta = in the course of a union or amalgamation of two building societies
 6. tráth an fiach an chuid sin a shásamh (cónascadh cuideachtaí) = at the time when the debt or that part is satisfied (company amalgamations)
 7. i bhfeithicil i gcónasc feithiclí lena n-áirítear leantóir leathleantóir = in a vehicle or combination of vehicles including a trailer or a semi-trailer
 8. i gcás bearta cónasctha scaireanna i gcuideachta a dhíol tráthanna éagsúla leis an duine céanna = where sales of associated parcels of shares in a company being sales to the same person take place at different times
 9. cónascadh comhlachtaí corpraithe fáil urláimhe orthu agus taifeach agus staidéar a dhéanamh orthu = to study and analyse the amalgamation of, or acquisition of control of, bodies corporate
 10. sreanga ... nach bhfuil cóirithe le cónascairí a ghlacadh nach bhfuil gléasta leis na cónascairí sin = wire ... not ready for connectors to be fitted or already provided with connectors
 11. i gcás a gcuimsíonn aon scéim athchóirithe cónasctha gnó eile cuideachta a aistriú chun cuideachta eile = where any scheme of reconstruction or amalgamation involves the transfer of the whole of a company
 12. i gcás dhá chumann níos do bheartú cónascadh agus bheith in aon chumann amháin agus go n-aontófar air = where a proposal by two or more societies to unite and become one society is agreed
 13. comhshocraíocht a rinneadh chun críocha scéim athchóiriúcháin cónasctha i ndáil le scéim den sórt sin = an arrangement entered into for the purposes of or in connection with a scheme to reconstruction or amalgamation
 14. aon ghaireas eile atá cónasctha, cúplaithe go leictreach le gaireas a fhéadann an fuinneamh sin a astú amhlaidh = any other apparatus which is associated with or electrically coupled to apparatus capable of so emitting such energy
 15. polasaithe cónasctha, suim atá tar éis teacht chun bheith iníoctha ar pholasaí aibeachan ar na cearta a bhronntar le polasaí a thabhairt suas = connected policies, a sum which has become payable on the maturity of or on the surrender of the rights conferred by a policy
 16. beidh dóthain tuairisce uirthi ann le go bhféadfadh duine a gheobhaidh an fógra breithiúnas réasúnach a chinneadh ar an bpríomh-éifeacht a bheidh ag an gcónascadh = it shall give sufficient account of it to enable a recipient of the notice to form a reasonable judgment of the main effects of the amalgamation