Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
cístí
Usage
 1. na cistí = the funds
 2. gréithe cistine = kitchen utensils
 3. mídhílsiú cistí = misappropriation of funds; wastage and misappropriation of funds; misapplication of funds
 4. fiachas cistithe = funded debt (UK)
 5. cistin fheistithe = fitted kitchen(n)
 6. cistí ó na tobhaigh = funds derived from the levies
 7. cistí struchtúracha = Structural Funds
 8. cistí a chur in áirithe do... = to allot funds for...
 9. le linn na cistí sin a bheith i dtaisce = while (such funds are) on deposit
 10. línéadach leapa, boird, ionlainne, tís cistine = bed linen, table linen, toilet linen, domestic linen or kitchen linen
 11. línéadach cistine; cneaséadaí agus éadaí eile = kitchen linen; other garments
 12. aistriú cistí ... a thig ó oibríochtaí airgeadais eile = transfers ... arising out of other financial operations
 13. rannpháirtíocht na mBallstát nua i gcistí an Chomhphobail = participation of the new Member States in the funds of the Community
 14. na cistí a chruinneoidh (an tArd-darás) trí iasachtaí a fháil = the funds obtained by borrowing (by the High Authority)
 15. bannaí cistiúcháin a eisíodh maidir le hús ar fhiacha áirithe = funding bonds issued in respect of interest on certain debts
 16. tuáilleachas súiteach, línéadach ionlainne, cistine, tuáilleachas de chadás = woven cotton terry fabrics; toilet and kitchen linen of woven cotton terry fabrics
 17. spúnóga, liacha, forcanna, sceana cístí, gabhlóigíní siúcra agus earraí samhail = spoons, forks, ladles and similar kitchen or tableware
 18. earraí gloine de shaghas is gnáth a úsáid chun críocha boird, cistine, ionlainne oifige = glassware of a kind commonly used for table, kitchen, toilet or office purposes
 19. spúnóga, forcanna, sceanra éisc, sceana ime, liacha agus gréithe cistine boird samhail = spoons, forks, fish-eaters, butter-knives, ladles and similar kitchen or tableware
 20. i gcás cistí sa chúirt chun sochair cuntais a infheistiú a réadú tar éis a n-infheistithe = where funds in court standing to an account are invested or after investments are realised
 21. urrúis a shealbhú (ar shlí seachas ar mhodh cistí cúltaca fochistí a infheistiú) déileáil iontu = the holding (otherwise than by way of investment of reserve or subsidiary funds) or dealing in securities
 22. airgead reatha is inchomhshóite iarbhír i ngach aistriú cistí, i bhfoirm nótaí litreacha creidiúnais = all transfers of funds shall be in an actually convertible currency, in the form of notes or letters of credit
 23. féadfaidh an Foras cistí, airgead reatha, airgead tirim urrúis de chineál ar bith a fháil agus a shealbhú = the Foundation may receive and hold funds, currency, cash or securities of any kind
 24. cistí a chruinniú chun iasachtaí a thabhairt do chomhaltaí ar urrús trí eastát leas, ruílse léasach, a mhorgáistiú = raising funds for making loans to members on security by the mortgage of freehold or leasehold estate or interest
 25. Comhaontú Comhlachais, Riachtanas Airgeadais Uasta (RAU) an méid uasta cistí is féidir le hEIT Chomhlachaithe a tharraingt = Association Agreement, Maximum Financial Requirements (MFR), the maximum amount of funds that may be drawn by an Associated ICO
 26. beidh an íocaíocht bailí éifeachtúil maidir le haon héileamh in aghaidh cistí an chumainn ó aon duine a éileoidh mar neasghaol = the payment shall be valid and effectual with respect to any demand against the funds of the society from any person claiming as next-of-kin
 27. an t-airgead a ghlacadh ar taisceadh na cistí sin a chruinniú faoi dhliteanas i gcomhpháirt go leithleach maidir le haon chaillteanas = the acceptance of moneys on deposit or the raising of those funds shall be jointly and severally liable for any loss
 28. ciallaíonn cuntas díomhaoin na gcistí agróirní an cuntas mórleabhair ginearálta d'iarmhéid díomhaoin na gcistí a rinne an Cuntasóir a shall-iompar = the dormant account of the funds of suitors means the general ledger account for dormant balance of the funds carried over by the Accountant
 29. é a chur i ngníomh agus a riar mar a bheartaítear agus cistí a áirithiú lena chinntiú go ndáilfear iad go forleathan cothromúil ó thaobh tíortha de = the proposed implementation and administration of (this Agreement) and the commitment of funds to assure a broad and balanced geographical distribution thereunder
 30. díolúine ó gach sórt astaithe, urghaire próise breithiúnaí eile is bac ar eisíoc cistí is cumhdach bac ar dhiúscairt aon stoic tráchtearraí = immunity from all sorts of attachment, injunction or other judicial process impeding disbursement of funds or covering or impeding disposition of any commodity stocks
 31. ciallóidh an gealltanas ó chomhalta i leith an Chiste d'fháil iasachtaí árach an chomhalta a bheith faoi réir cistí ar cóimhéid an ghealltanais a aistriú chun = the undertaking of a member for borrowing by the Fund shall mean the commitment of the member to stand ready to transfer funds to the amount of the undertaking