Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
bhfostaí
Usage
 1. fás a thabhairt faoin bhfostaíocht = growth of employment
 2. duine i bhfostaíocht mhuiníne faoi dhuine inmhuirir = any person confidentially employed by a person chargeable
 3. cléireach, gníomhaire seirbhíseach a bheidh i bhfostaíocht mhuiníne = the clerk, agent, servant confidentially employed
 4. ionadaithe na bhfostaithe a mbeidh leas acu sa chineál oibre lena mbainfidh an ceadúnas = the representatives of the employees interested in the class of work to which the licence relates
 5. ceapfaidh an Bord cibé daoine agus cibé líon daoine chun bheith ina bhfostaithe don Bhord = the Board shall appoint such and so many persons to be employees of the Board
 6. chomhcheilgeann leis an bhfostaí chun an fostaí do dhéanamh aon chiona den sórt sin = where he conspires with the employee for the commission by the employee of any such offence
 7. déantar líon na bhfostaithe atá ar fostú acu agus atá i dteideal amhlaidh a shuimiú le chéile = the numbers of employees employed by them and being so entitled are each added together
 8. is ag an Roghchoiste a bheidh údarás araíonachta i leith na bhfostaithe a bheidh ceaptha de bhua mhír 1 = the Select Committee shall exercise disciplinary authority over the employees appointed in accordance with paragraph 1
 9. nach an tsuim is iníochta leis dhá thrian aon phinsin aon phinsean a b'iníochta leis an bhfostaí = that the amount payable to him does not exceed two-thirds of any pension or pensions payable to the employee
 10. cinnfear an meánlíon daoine i bhfostaíocht cuideachta tríd an modh ríomha a chur i bhfeidhm atá forordaithe le mír 42 = the average number of persons employed by a company shall be determined by applying the method of calculation prescribed by paragraph 42
 11. ciallaíonn doineann aimsir a d'fhágfadh obair i bhfostaíocht inárachaithe contúirteach neamhphraiticiúil go sealadach = inclement weather means weather that renders temporarily unsafe or impracticable the performance of work in an insurable employment
 12. ciallaíonn breac-dhífhostaíocht dífhostaíocht agus cailliúint iarmhartach de dheasca saotharstad i bhfostaíocht inárachaithe = intermittent unemployment means unemployment and consequent loss of wages due to stoppage of work in an ensurable employment
 13. lúide suim aon ranníocaí is iníoctha ag an bhfostaí agus is inasbhainte ag an bhfostóir agus atá á lamháil chun críocha measúnaithe = reduced by the amount of any contributions payable by the employee and deductible by the employer which are allowed for the purposes of assessment
 14. féadfar fostóir fostaí a chur de cheangal ar an bhfostaí cibé fianaise a thabhairt a iarrfaidh mura dochar é do leas an fhostaí = the employer of an employee may require the employee to furnish him with such evidence as he requests if it is not prejudicial to the employee
 15. íocfaidh an fostóir leis an bhfostaí breis-ama in aghaidh aon am ar oibrigh an fostaí breis-am ina leith, obair bhreis-ama a dhéanamh = the employer shall pay the employee overtime pay for any time in respect of which the employee works overtime, to work overtime
 16. dhearna go díreach go neamhdhíreach trí aon ghníomh nár bhain leis an bhfostaíocht tarlú na tionóisce a aslú cabhrú lena tarlú = he did not directly or indirectly induce or contribute to the happening of the accident by any act not incidental to the employment
 17. duine i bhfostaíocht mar chomhalta d'glaigh na hireann, an tArdabhcóide Breithiúnais, Cathaoirleach Bhord Pinsean an Airm, Cór Liachta glaigh na hireann = a person in employment as a member of the Defence Forces, the Judge Advocate-General, the Chairman of the Army Pensions Board, the Medical Corps of the Defence Forces
 18. dhéanfaidh fostóir idirdhealú in aghaidh fostaí fostaí ionchais i ndáil le teacht ar fhostaíocht, le hardú céime athghrádú i bhfostaíocht le haicmiú post = an employer shall not discriminate against an employee or prospective employee in relation to access to employment, promotion or re-grading in employment or classification of posts