Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
bóna
 1.  collar(n m4)(of coat, shirt)
 2.  collar(n m4)(of coat, shirt)
 3.  lapel(n m4)
Usage
 1. oibrí bóna bháin = white-collar worker(n)
 2. oibrí bóna bháin = white-collar worker(n)
 3. carbónáit amóiniam tráchtála = commercial ammonium carbonate
 4. hidreacarbónáit luaidhe (luaidhe bhán) = lead hydrocarbonate (white lead)
 5. bónaí, bóiníní, gimpí, daighsíní, brollaigh = collars, tuckers, fallals, bodice-fronts
 6. bónaí, bónaí scaoilte, brollaigh léinte agus cufaí = collars, shirt fronts and cuffs
 7. comhdhúile orgána-sulfair: -eitildétíocarbónáit since = organo-sulphur compounds: diethyldithiocarbonate of zinc
 8. an páirtí a sheirbheáil é do dhéanamh dearmaid bona fide = a bona fide mistake on the part of the party serving it
 9. scaireanna tosaíochta infhuascailte, scaireanna bónais láníoctha = redeemable preference shares, fully paid bonus shares
 10. carbónáit mhaignéisiam aiceanta (maignéisít) cailcínithe gan a bheith = natural magnesium carbonate (magnesite) whether or not calcined
 11. aispeist fhaibricithe; meascáin le bun aispeiste agus carbonáite maignéisiam = fabricated asbestos; mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate
 12. carbónáití agus sárcharbónáití; carbónáit d'amóiniam tráchtála; carbamáit d'amóiniam = carbonates and percarbonates; commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate
 13. i modh díbhinne, bronntanais, roinnte, bónais ar shlí ar bith eile ach chun críocha carthanúla amháin = by way of dividend, gift, division, bonus or otherwise howsoever but for charitable purposes only
 14. i ndáil le cuireadh bona fide do dhuine chun dul faoi chomhaontú frithghealltanais maidir leis na bintiúir = in connection with a bona fide invitation to a person to enter into an underwriting agreement with respect to the shares
 15. ciallaíonn creidmheas cánach iomchuí i ndáil le bónas-eisiúint an creidmheas cánach a dtagann an faighteoir chun bheith ina theideal = relevant tax credit in relation to a bonus issue means the tax credit to which the recipient becomes entitled
 16. i gcás ceannaitheoir a cheannaigh bona fide d'ainneoin aon cheilt míráiteas sa tuairisceán agus d'ainneoin aon neamhdhóthanacht sa mheasúnacht sin = in the case of a bona fide purchaser of ... notwithstanding any suppression or misstatement in the return and notwithstanding any insufficiency of such assessment
 17. ar suimeanna iad in ionannas le lascaine, lacáiste, díbhinn bónas i leith méideanna is iníoctha acu leo agus a ríomhfar faoi threoir ollmhéid na n-idirbhearta sin = sums which represent a discount, rebate, dividend, bonus in respect of amounts payable by or to them and are calculated by reference to the magnitude of the said transactions
 18. glanbharrachas caipitil neamhréadaithe (a bunaíodh trí athluacháil bona fide ar shócmhainní dochta uile na cuideachta) de bhreis ar leabhar-luach na cuideachta roimhe sin = an unrealised net capital surplus (established by bona fide revaluation of all the fixed assets of the company) in excess of the previous book value of the company