Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
allta
 1.  wild(adj)(animals)
Usage
 1. meallta = disappointed(adj)
 2. stiallta = in tatters(npl:)
 3. mealltach = disappointing(adj)
 4. mealltar le = fall for(vt fus)(trick, story etc)
 5. punt scallta = a lousy pound
 6. cur le gealltanas = to fulfil a promise
 7. fáinne gealltanais = engagement ring(n)
 8. dhá nóiméad scallta = a mere two minutes
 9. alltacht a chur ar dhuine = to astound somebody
 10. soláthar gealltanas leithleach = the provision of individual undertakings
 11. maith a dhéanamh de ghealltanas = to honour a commitment
 12. gealltanas sollúnta a thabhairt = to give a solemn undertaking
 13. a bhfuil ar áireamh sna gealltanais = the scope of the commitments
 14. chuir uafás oralltacht orm = I was aghast at it
 15. alltacht or ionadh a chur ar dhuine = to astonish somebody
 16. gealltanas a thabhairt; dul faoi oibleagáid = to enter into an undertaking; to enter into a commitment
 17. a bhfuil ar áireamh sna gealltanais a mhaolú = to reduce the scope of the commitments
 18. a áirithiú go gcomhlíonfar na gealltanais go beacht = to ensure strict observance of the undertakings
 19. inill insteallta, easbhrúite, meilte agus séid-mhúnlála = injection moulding machines, extrusion moulding machines, grinders and blow moulding machines
 20. an rud atá geallta dúinn, an rud atá leagtha amach dúinn = what has been allotted to us
 21. nóta gealltanais tráthchoda, gnóchain a cuireadh faoi mhuirear = an instalment promissory note, gains brought into charge
 22. críoch a mbeidh údarás aige gealltanais a thabhairt thar a ceann = territory on whose behalf it is authorised to give undertakings
 23. "éanacha" cluana, scátháin mheallta agus earraí seilge samhail = decoy "birds" and similar lures
 24. mura mbeidh geallta ag an gcumann eile na gealltanais a chomhalladh = unless the other union has undertaken to fulfil the engagements
 25. cúis chaingne mar gheall ar shárú gealltanais pósta ar chaidreamh collaí = a cause of action for breach of promise to marry or for criminal conversation
 26. billí malairte, seiceanna, nótaí gealltanais agus ionstraimí soshannta eile = bills of exchange, cheques and promissory notes and other negotiable instruments
 27. chuirtear na coimisiúin frithgheallta chun feidhme chun críocha na scéime = if the underwriting commissions are applied for the purposes of the scheme
 28. ar chuntar go dtugann gealltanas i scríbhinn go nglacann lánfhreagracht = provided he gives a written undertaking that he accepts full responsibility
 29. aon mhéid atá geallta le haghaidh taighde agus forbartha i mblianta éis sin = any amount committed in respect of research and development in subsequent year
 30. fógraíocht a dhéanamh fógráin a eisiúint i dtéarmaí atá míthreorach mealltach = to advertise or to issue an advertisement in terms which are misleading or deceptive
 31. i gcás ina gcuimsíonn ina bhfolaíonn an chomaoin i leith na leithroinnte gealltanas = where the consideration for the allotment consists of or includes an undertaking
 32. teach a bhfuil ordú dúnaidh, ordú scartála gealltanas déanta glactha maidir leis = a house in relation to which a ... have made a closing order, a demolition order or accepted an undertaking
 33. caibidlí a ndeachthas faoi oibleadáid mbun, réamhghealltanais réamhchomhaontuithe = negotiations pursuant to which an obligation was entered into, preliminary commitments or agreements
 34. cuirfidh an cumann a gheallfaidh na gealltanais a chomhalladh fógra i dtaobh an aistrithe chuig = notice of the transfer shall be sent by the society undertaking to fulfil the engagements
 35. sháraítear gealltanas, tar éis gealltanas a thabhairt agus go mbeidh an gealltanas gan chomhlíonadh = where there is a breach of undertaking, where an undertaking has been given and not complied with
 36. aon nóta gealltanais ionstraim eile is fianú ar fhéichiúnas agus a eisíodh chuig creidiúnaí iasachta = any promissory note or other instrument evidencing indebtedness issued to a loan creditor
 37. i ndáil le cuireadh bona fide do dhuine chun dul faoi chomhaontú frithghealltanais maidir leis na bintiúir = in connection with a bona fide invitation to a person to enter into an underwriting agreement with respect to the shares
 38. nótaí gealltanais neamhúsmhara a bhunú agus déanfar aon íocaíochtaí a íoc as an bPríomh-Chiste a thoradh fáis = to create non-interest-bearing promissory notes and any payments shall be made out of the Central Fund or the growing produce thereof
 39. cearta ar ghealltanais de chuid an chumainn a aistriú ar an gcumann a fhoirceannadh a nascadh le cumann eile = rights on a transfer of engagements or winding-up of the society or on the union of the society with another society
 40. buaiteachais as gealltóireacht lena n-áirítear linnghealltóireacht, as cluichí lena ngabhann duaiseanna as crannchuir scuabgheallta = winnings from betting, including pool betting, or lotteries or sweepstakes or games with prizes