Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
ags
Usage
 1. bheith éagsúil le = to differ from(vi)(be different):
 2. éagsúlaigh (geilleagar) = to diversify (economy)
 3. éagsúlacht mhór iontu = they vary considerably
 4. na hairgid reatha éagsúla = the various currencies
 5. céimeanna éagsúla a dtáirgthe = the successive stages of their production
 6. modhanna éagsúla gníomhaíochta = various means of action
 7. rátaí éagsúla cánach a fhorchur = to charge different rates of tax
 8. brainsí éagsúla an gheilleagair = the various branches of the economy
 9. éagsúlacht náisiúnta agus réigiúnach = national and regional diversity
 10. iarmhairt mhaicreacnamaíoch de chineál éagsúil = a different type of macro-economic impact
 11. aicmeofar na leithreasaí faoi chaibidlí éagsúla = appropriations shall be classified under different chapters
 12. aicmí éagsúla sa saol eacnamaíoch agus sóisialta = various categories of economic and social activity
 13. an trádáil a fhorbairt, a leathnú agus a éagsúlú = developing, extending and diversifying trade
 14. fostaithe de dhá aicme de dhá chineál éagsúla = employees of two different classes or descriptions
 15. más rud é nach féidir céimsí éagsúla lochta shuíomh = if it is not possible to establish different degrees of fault
 16. órpháipéar airgeadpháipéar bréagshamhlacha díobh = gold paper or silver paper and imitations thereof
 17. bhíonn breithiúnas coigríche tugtha i leith ábhar éagsúil = where a foreign judgment has been given in respect of several matters
 18. laghdú a thabhairt ar na difríochtaí idir na réigiúin éagsúla = to reduce differences existing between the various regions
 19. clár ina ndéantar cúram de ghnéithe éagsúla den athchóiriúchán = programme covering the various aspects of restructuring
 20. comhlachtaí Eorpacha a fheidhmíonn ar son na n-earnálacha éagsúla = European bodies which are representative of the various sectors
 21. meascadh simplí táirgí bíodh bíodh siad de shaghsanna éagsúla = simple mixing of products, whether or not of different kinds
 22. cabhracha chun na táirgí éagsúla a tháirgeadh agus a chur ar an margadh = aids for the production and marketing of the various products
 23. féachfaidh an Ciste le héagsúlú réasúnach a choimeád ina infheistíochtaí = the Fund shall seek to maintain reasonable diversification in its investments
 24. an ceannteideal ... agus na sonraíochtaí comhréireacha sna colúin éagsúla = the heading ... and the corresponding specifications in the various columns
 25. aicmeofar na leithreasaí faoi chaibidlí éagsúla ... agus (iad) á bhforoinnt ... = appropriations shall be classified under different chapters ... and subdivided
 26. breis comhtháiteachta agus dlúth-chomhordú idir na brainsí éagsúla gníomhaíochta = greater cohesion and close co-ordination between the different branches of activity
 27. páipéar agus páipéarchlár párach gréiscdhíonach, mar aon le bréagshamhlacha díobh = parchment or greaseproof paper and paperboard and imitations thereof
 28. féadfar cibé eisceachtaí ags coinníollacha a shonróidh an Chúirt a chur ag gabháil leis = it may be made subject to such exceptions and conditions as the Court may specify
 29. d'ainneoin gur comhaontaíodh go n-urchiallaítear gur comhaontaíodh ar phraghsanna éagsúla = notwithstanding that separate prices are or purport to be agreed
 30. i gcás inar cheannaigh an chéad cheannaitheoir dáileachtaí urrús comhchosúil tráthanna éagsúla = where the first buyer bought parcels of similar securities at different times
 31. i gcás bearta cónasctha scaireanna i gcuideachta a dhíol tráthanna éagsúla leis an duine céanna = where sales of associated parcels of shares in a company being sales to the same person take place at different times
 32. leatháin agsu plátaí ... iad gearrtha i bhfoirm seachas i bhfoirm chearnógach dhronuilleogach = sheets and plates ... cut into shapes other than rectangular shapes
 33. á chur san áireamh a ndearnadh de phróiseáil ar na hearraí éagsúla lena mbaineann an chomhtharaif = taking account of the degree of processing undergone by the various goods to which the common tariff applies
 34. déanmhais snámha éagsúla, seachas soithí (cófradhambaí, lamairní, baoithe, rabhcháin agus a samhail) = floating structures other than vessels (for example, coffer-dams, landing stages, buoys and beacons)
 35. páipéarchlár párach gréiscdhíonach, mar aon le bréagshamhlacha de, agus páipéar trédhearcach glónraithe = parchment or greaseproof paperboard, and imitations thereof, and glazed transparent paper
 36. chun go bhféadfaidh a ghníomhaíocht a bhunú ar fhorais atá neamhspleách le cleachtais éagsúla ghnóthas ... = in order to have a working basis which is independent of the practices of the various undertakings ...
 37. an cineál planda a úsáid mar fhoinse bhunaidh éagsúlachta chun cineálacha nua plandaí a bhunú d'aontoisc chun = the use of the plant variety as an initial source of variation for the creation of new plant varieties or for the sole purpose of
 38. mótarfheithiclí ... lena n-áirítear mótarfheithiclí le cóiriú éagsúil: le hinneall spréachadhainte brú-adhainte = motor vehicles ... including vehicles designed for the transport of both passengers and goods: with either a spark ignition or a compression ignition engine
 39. laghdú a thabhairt ar an mbearna idir na limistéir éagsúla agus ar mhallréim na limistéar atá ar chaolchuid deiseanna = to reduce the variation between the different regions and the backwardness of the less-favoured regions
 40. an éagsúlacht tosaigh, bunadh nádúrtha, bunadh saorga, cineál leithleach, saintréithe idirdhealaitheacha, tuairisc bheacht = the initial variation, natural origin, artificial origin, distinct variety, distinguishing characteristics, precise description