Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Liúntais
Usage
 1. méid an liúntais thosaigh = the amount of the initial allowance
 2. liúntais taistil agus chothaithe = travelling and subsistence allowances
 3. scéim aoisliúntais na lámh-oibrithe = the manual workers superannuation scheme
 4. méid an liúntais thaighde eolaíochta = the amount of any scientific research allowance
 5. na tuarastail, éadálacha agus liúntais = the salaries, emoluments and allowances
 6. aon duine a fhionnfar a bheith cáilithe le haghaidh liúntais leanaí = a person who is found to be qualified for a children
 7. liúntais a íoc leis na hoibrithe go dtí go mbeidh athfhostaíocht ar fáil = the payment of tideover allowances to workers
 8. gheobhaidh an tUachtarán sochair agus liúntais faoi mar a chinnfear le dlí = the President shall receive such emoluments and allowances as may be determined by law
 9. lena chumasú don údarás na liúntais sin a íoc gan é féin a bheith caillteach leis = to enable that authority to make such allowances without loss to itself
 10. le linn na liúntais charnacha saor ó cháin a bheith á gcinneadh i ndáil leis an mbliain = in determining cumulative tax-free allowances in relation to the year
 11. an tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte = Oireachtas (Allowances to Members) and Ministerial and Parliamentary Offices
 12. an scéim liúntais fiontair, i leith an chion neamhchaite den tréimhse bhearnaithe fostaíochta = the enterprise allowance scheme, in respect of the unexpired portion of the period of interruption of employment
 13. ar feadh a chumais, an duine a bheith i gcumas ranníoc a íoc i leith an liúntais ina chnapíocaíocht = according to his ability, the person is able to contribute to the allowance by way of a lump sum payment
 14. athrú ar úinéireacht cuideachta: caillteanais trádála a dhícheadú agus liúntais chaipitiúla a shrianadh = change in ownership of company: disallowance of trading losses and restriction of capital allowances
 15. faoi réir an mhodhnaithe go ndéanfar méid an liúntais chothromaíochta a laghdú tríd an gcodán a fheidhmiú = subject to the modification that the amount of the balancing allowance shall be reduced by applying thereto the fraction
 16. bhainfidh aon laghdú sna liúntais ar chuí súil a bheith aige iad a fáil mar fhostaí don chomhlacht = he shall not suffer any reduction in the allowances which as an employee of the body he would normally expect to receive
 17. i gcás teagmhas do bhunú aon liúntais mar theagmhas a tharla i dtréimhse inmhuirearaithe ar shlí a dhúblódh an liúntas = in a case where an event gives rise to any allowance as taking place in a chargeable period so as to duplicate the allowance
 18. i gcás inar comhiomlán na liúntas tosaigh agus na liúntais caithimh agus cuimilte dearbhmhéid an chaiteachais a thabhaigh = where the aggregate amount of initial allowances and wear and tear allowances exceeds the actual amount of the expenditure incurred by him
 19. dleacht máil a fhorchur i dteannta d'éagmais coinníollacha, teorainneacha, aistarraingtí, liúntais, díolúintí rátaí tosaíochta = to impose an excise duty with or without qualifications, limitations, drawbacks, allowances, exemptions or preferential rates
 20. más rud é go dtiocfaidh an chuideachta chun bheith ó theideal chun liúntais, rachaidh an liúntas in astú fanfaidh in astú sa trádail sin = where the company becomes disentitled to an allowance, the allowance shall attach or remain attached to that trade
 21. déanfar an glandliteanas i leith rátaí tar éis na liúntais phríomha agus na liúntais fhorlíontacha más ann a asbhaint a laghdú go dtí an chionúireacht = the net rates liability after the deduction of the primary and supplementary allowances if any shall be reduced to the proportion