Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Lae
Usage
 1. babhlaer = bowler hat
 2. laethúil = day-to-day(adj)
 3. laethúil = everyday(adj)(daily)
 4. laethanta = days
 5. ag meán lae = at twelve (o'clock)(midday)
 6. solas an lae = daylight(n)
 7. lae breise = an extra day
 8. i lár an lae ghil = in broad daylight
 9. trálaer-dhriftéar = trawler-drifter
 10. i rith an lae inné = all day yesterday
 11. ar (laethanta) saoire = on holiday
 12. cothrom an lae a pósadh = my wedding anniversary
 13. i rith an lae, de sholas an lae = in the daytime(n:)
 14. i rith an lae, de sholas an lae = in the daytime(n:)
 15. bheith/dul ar (laethanta) saoire = to be/go on vacation
 16. laetisc, tuaslagáin agus spréanna = latex, solutions and dispersions
 17. snáthaidí, canalae agus taomáin fuail = needles, cannulae and catheters
 18. fhaca aon duine eile I rith an lae = I saw nobody or no one else all day
 19. naprúin, rabhlaeir agus éadaí ceirde eile = aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing
 20. bhí ag dul i bhfeabhas in aghaidh an lae = it got better and better
 21. ag éirí nios deacra in aghaidh an lae = it's increasingly difficult(adv:)
 22. substaintí albaimeoideacha; glaenna; einsímí = albuminoidal substances
 23. laethanta breise feithimh le haghaidh sochar áirithe = additional waiting days for certain benefits
 24. éadaí ceirde, rabhlaeir, éadaí gaileadáin agus guailleáin = industrial and occupational clothing, overalls, boiler suits and bibs and braces
 25. trí gan ceart chun sochair in aghaidh an lae sin a fháil a bhunú = by failing to acquire or establish a right to benefit for that day
 26. is é an tar éis an lae a éagfaidh an ceart chun aon leithroinnt a shéanadh = it is the day following the day on which the right to renounce any allotment expires
 27. glae glas, aon substaint den chineál sin, aon bhaoite nimhiúil, nimhithe támhaithe = birdlime or any substance of a like nature, or any poisonous, poisoned or stupefying bait
 28. a d'eisigh an chuideachta chun aon réamhtheachtaithe in oifig ar chothrom lae an pholasaí = issued by the company to predecessors in office on the anniversary of the policy
 29. agus ina theannta sin, i gcás ciona leanúnaigh fineáil in aghaidh gach lae a leanfar den chion = together with, in the case of a continuing offence, a fine for every day on which the offence is continued
 30. beidh tréimhse gan bhriseadh in ionannas le seachtain amháin oibre ar áireamh sna laethanta saoire = the holidays shall include an unbroken period equivalent to one working week
 31. lamhálfaidh fostóir talmhaíochta d'oibrí talmhaíochta laethanta saoire in ionannas le trí sheachtain oibre = an agricultural employer shall allow to an agricultural worker holidays equivalent to three working weeks
 32. i gcás neamhchomhlíonadh leanúnaigh a chóiméid de phionós in aghaidh gach lae a leanfaidh an neamhchomhlíonadh = in the case of a continuing non-compliance a penalty of the like amount for every day on which the non-compliance is continued
 33. cuirfear ar bhonn róta laethúil iad agus beidh dhá earnáil díobh ann, ceisteanna ar le crannchur a chinnfear a n-ord = they shall be asked on the basis of a daily rota and shall be in two categories, questions the sequence of which shall be decided by lottery
 34. aon áitreabh a oscailbhriseadh i dtrátha an lae agus aon chomhalta den Gharda Síochána a ghlaoch chun cabhraithe leis = to break open in the daytime any premises calling to his assistance any member of the Garda Síochána
 35. déanfar Riar na hOibre, Cín Lae imeachtaí na Dála agus gach doiciméad iomchuí eile a eisiúint i nGaeilge agus i mBéarla = the Order Paper, the Journal of Proceedings of the Dáil and all other appropriate documents shall be issued in the Irish and the English languages
 36. beidh an duine sin ó theideal amhlaidh ar feadh na tréimhse dar tosach an i ndiaidh an lae ainmniúcháin agus dar críoch = the person shall be so disentitled during the period beginning on the day following such nomination day and ending on
 37. toibheoidh an Ciste muirir ar a mheán-chomharduithe laethúla d'aigeadra comhalta a bheidh ar seilbh sa Chuntas Acmhainní Ginearálta = the Fund shall levy charges on its average daily balances of a member
 38. ach ós é caomhnóir leasa an phobail foláir toisc cor an lae é a dhéanamh éigeantach minimum áirithe oideachais a thabhairt do na leanaí = it shall however as guardian of the common good require in view of actual conditions that the children receive a certain minimum education
 39. is é an t-am a shlánóidh duine aois áirithe arna sonrú i mblianta, ach amháin thiteann an cothrom lae iomchuí ar dháta is déanaí an dáta = the time at which a person attains a particular age expressed in years shall be, only where the relevant anniversary falls on a date after that on which
 40. i ndáil le scaireanna a bheidh liostaithe i Liosta Oifigiúil Laethúil an Stocmhargaidh, an praghas a thaispeántar sna luachaintí do na scaireanna = in relation to shares listed in the Stock Exchange Daily Official List, the price shown in the quotations for the shares