Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Chomhaltaí
Usage
 1. líon chomhaltaí an Choimisiúin = the number of members of the Commission
 2. tabharfar do chomhaltaí an Tionóil = members of the Assembly shall be accorded
 3. bord ar a mbeidh cúigear chomhaltaí = a board composed of five of its members
 4. saorghluaiseacht chomhaltaí an Tionóil = free movement of members of the Assembly
 5. féachaint le tionchar a oibriú ar chomhaltaí = to seek to influence the members
 6. neamhspleáchas chomhaltaí na mBord Cúlghairme = independence of the members of the Revocation Boards
 7. i gcás athrú ar chomhaltaí uile an Choimisiúin = where the entire Commission is replaced
 8. ar líon chomhaltaí an Choiste áireofar uimhir chomhionann de = the Committee ... shall comprise equal numbers of ...
 9. in imthosca ar dóigh dóibh amhras a tharraingt ar chomhaltaí eile = in such circumstances as to be liable to compromise other members
 10. an tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte = Oireachtas (Allowances to Members) and Ministerial and Parliamentary Offices
 11. mura ndéanfaidh an toghlacht do réigiún iascaigh aon chomhaltaí tofa a thoghadh aon bhliain toghcháin = if the electorate for a fisheries region in any election year elect no elected members
 12. cumhachtaí á bhfeidhmiú ar dhóigh atá leatromach ar aon chomhaltaí cuid le neamhaird ar a leasanna = powers are being exercised in a manner oppressive to any of its members or in disregard of their interests
 13. beidh an líon gnáthchomhaltaí comhionann le dhá oiread an lín ranna sa Chúirt agus beidh roinnte go cothrom idir ... = the number of ordinary members shall be equal to twice the number of divisions of the Court and shall be divided equally among ...
 14. cistí a chruinniú chun iasachtaí a thabhairt do chomhaltaí ar urrús trí eastát leas, ruílse léasach, a mhorgáistiú = raising funds for making loans to members on security by the mortgage of freehold or leasehold estate or interest
 15. an comharchumann do thabhairt airleacan airgid chomhaltaí ar urrús as airgead a d'airlic an Chorparáid chun an chumainn = advances of money by the cooperative society to its members on security out of money advanced to the society by the Corporation
 16. aon chomhlacht corpraithe a bhfuil toirmeasc air aon ioncam chuid a dháileadh ar a chomhaltaí le linn é a bheith faoi lánseol = any body corporate which is prohibited from making any distribution of its income among its members while it is a going concern
 17. chun ionadaíocht a dhéanamh do chomhaltaí i ngach a bhaineann lena leas agus lena n-éifeachtúlacht, céim is ísle céim máinlia = for the purpose of representing members in all matters affecting their welfare and efficiency, a rank below the rank of surgeon
 18. gur chóir imscrúdú a dhéanamh i dtaobh gnothaí cumainn gur call go mbreithneofaí na gnóthaí ag cruinniú de chomhaltaí an chumainn = that an investigation should be held into the affairs of a society or that the affairs call for consideration by a meeting of the members of the society
 19. is cead do thromlach de chomhaltaí Sheanad ireann i bhfochair trian ar a laghad de chomaltaí Dháil ireann comhachainí a chur chun an Uachtaráin = a majority of the members of Seanad ireann and not less than one-third of the members of Dáil ireann may be a joint petition addressed by them to the President
 20. neamhchomhaltaí, comhaltaí is neamhrannpháirtithe agus forais a chomhlíonann feidhmeanna bainc ceannais agus eintitis oifigiúla eile a fhorordú mar shealbhóirí = to prescribe as holders, non-members, members that are not participants, institutions that perform functions of a central bank, other official entities
 21. -ionramháil ar rátaí iomlaoide a sheachaint d'fhonn coigeartú éifeachtúil ar chomhardú íocaíochtaí a chosc d'fhonn buntáiste iomaíochta éagórach a bhreith ar chomhaltaí eile = to avoid manipulating exchange rates in order to prevent effective balance of payments adjustment or to gain an unfair competitive advantage over other members
 22. Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagal 41(3) de Choinbhinsiún Europol, maidir le pribhléidí agus díolúintí Europol, chomhaltaí a orgán agus Leas-Stiúrthóirí agus fhostaithe Europol = Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union and Article 41(3) of the Europol Convention, on the privileges and immunities of Europol, the members of its organs, the deputy directors and employees of Europol