Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
sentence
 1.  abairt(n f2)(LING)
 2.  breith(f2)(LAW, judgement)
 3.  pionós(m1)(punishment)
 4.  daor(vt)
Usage
 1. a duly confirmed sentence = pianbhreith chuí-dhaingnithe
 2. foreign criminal sentence = pianbhreith choiriúil choigríche
 3. to sentence somebody to death = duine a dhaoradh chun báis
 4. life sentence or detention order = pianbhreith saoil ordú coinneála saoil
 5. to serve any sentence imposed on him = aon phianbhreith a tugadh air a chur isteach
 6. to sentence somebody to 5 years in prison = príosún cúig bliana a ghearradh ar dhuine
 7. criminal offence; offence carrying a sentence = cion coiriúil
 8. where a defendant has been sentenced to imprisonment = i gcás ina mbeidh cosantóir curtha faoi phianbhreith príosúnachta
 9. a person wanted by that country for the carrying out of a sentence = duine a bhfuil an tír sin á lorg chun pianbhreith a chur i gcrích
 10. in the case of a person sent forward by the District Court for sentence = i gcás an Chúirt Dúiche do chur duine ar aghaidh i gcóir pianbhreithe
 11. when, on being sent forward for sentence, he changed his plea to one of not guilty = an tráth a d'athraigh a phléadáil chuig pléadáil neamhchiontach tar éis é bheith curtha ar aghaidh i gcomhair pianbhreithe
 12. where a person is sent forward for trial or for sentence by a District Justice to a court = i gcás Breitheamh Dúiche do chur duine ar aghaidh chun a thrialach le go dtabharfaí pianbhreith air chuig cúirt
 13. to serve a sentence of penal servitude or imprisonment or detention, consecutive sentences = pianbhreith phianseirbhíse phríosúnachta choinneála a chur isteach, na pianbhreitheanna as a chéile
 14. an order suspending the operation of a sentence of penal servitude, imprisonment or detention = ordú chun oibriú pianbhreithe pianseirbhíse, príosúnachta coinneála a chur ar fionraí
 15. he served any part of a sentence of detention in a corresponding institution in Northern Ireland = chuir isteach aon chuid de phianbhreith choinneála i bhforas comhréire i dTuaisceart ireann
 16. if he is sentenced by a court of competent jurisdiction to suffer imprisonment or penal servitude = thugann cúirt dlínse inniúla pianbhreith phríosúnachta phianseirbhíse air
 17. an order shall not operate to interrupt the currency of any sentence imposed in other proceedings = oibreoidh ordú ar shlí a bhrisfidh leanúnachas aon phianbhreithe a tugadh in aon imeachtaí eile
 18. he was insane at the time the act was done and the Court may quash the sentence passed at the trial = bhí ina gheilt an tráth a ndearnadh an gníomh agus féadfaidh an Chúirt an phianbhreith a ghearradh ag an triail a neamhniú
 19. where on any appeal the Court substitutes a conviction of a different offence or substitutes a different sentence = más rud é ar aon achomharc go gcuirfidh an Chúirt in ionad an chiontaithe ciontú ina mhalairt de chion go malartóidh an phianbhreith ar phianbhreith eile
 20. Convention between the Member States of the European Communities on the Enforcement of Foreign Criminal Sentences = Coinbhinsiún idir Bhallstáit na gComhphobal Eorpach um fhorghníomhú pianbhreitheanna coiriúla coigríche
 21. a person convicted by a court-martial may appeal against the finding or sentence (when confirmed of the court-martial) = féadfaidh duine a bheidh ciontaithe ag armchúirt achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh phianbhreith (ar bheith daingnithe di) na harmchúirte
 22. postponement of execution of sentence of death until after the expiration of the time within which notice of appeal may be given = forghníomhú pianbhreithe báis a iarchur go dtí go mbeidh an t-am caite ar laistigh de a fhéadfar fógra um achomharc a thabhairt
 23. a place where he is to undergo imprisonment under such a sentence not being imprisonment in default of the payment of a fine or other sum = áit a mbeidh le bheith faoi phríosúnacht ann faoin bpianbhreith sin nach príosúnacht as neamhíoc fíneála suime eile
 24. convicted of an offence for which the appropriate sentence would be one of penal servitude, of imprisonment or of detention in Saint Patrick = ciontú i gcion ar phianbhreith phianseirbhíse, phríosúnachta choinneála i bhForas Naomh Pádraig an phianbhreith iomchuí
 25. detention order means any order involving deprivation of liberty which has been made by a criminal court in addition to or instead of a prison sentence = ciallaíonn ordú coinneála aon ordú a bhéarfadh cailleadh saoirse a bheidh déanta ag cúirt choiriúil i dteannta in ionad pianbhreithe príosúnachta
 26. the Court shall have jurisdiction to affirm or to reverse the conviction in whole or in part, and to remit or to reduce, to increase or otherwise vary the sentence = beidh dlínse ag an gCúirt an ciontú a dhaingniú a fhreaschur go hiomlán go páirteach agus an phianbhreith a loghadh a laghdú, í a mhéadú a athrú ar shlí eile
 27. where an order is made by it for the production of the body of a person who is under sentence of death, it shall further order that the execution of the said sentence of death shall de deferred = i gcás í do dhéanamh ordaithe á ordú duine faoi bhreith bháis a thabhairt i láthair ina phearsain, foláir di a ordú freisin feidhmiú na breithe báis sin a mhoilliú
 28. final decision; decision which has become final; judgment which is res judicata; judgment which has become final; judgment which has entered into force; judgment which has obtained the force of "res judicata"; sentence having obtained the force of "res ju = cinneadh críochnaitheach; breithiúnas a bhfuil éifeacht res judicata leis