Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
tract
 1.  réimse(n m4)(GEOG)
 2.  tráchtas(pamphlet)
Usage
 1. in traction = ar tarraingt(MED):
 2. malt extract = eastóscán braiche
 3. urinary tract = conair an fhuail
 4. to detract from = baint ó(vt:)(quality, pleasure, reputation)
 5. public contract = conradh poiblí
 6. tobacco extracts = tobac monaraithe; úisc agus úscraí tobac
 7. aromatic extract = ábhar aramatach
 8. breach of contract = sárú conartha(n)(breaking):
 9. haulage contractor = conraitheoir tarlaithe
 10. non co-contracting = neamh-chomhchonarthach
 11. Contracting States = Stáit Chonarthacha
 12. extractive industry = tionscal eastóscach
 13. contracting parties = páirtithe conarthacha
 14. the contract of sale = an conradh díolacháin
 15. contractual liability = dliteanas conarthach
 16. extraction of the ore = baint an mhianaigh
 17. to perform (contract) = comhlíon (conradh)
 18. contractual obligation = oibleagáidí conarthacha
 19. to enter into a contract = dul i gconradh
 20. tanning extract of wattle = eastóscán súdaireachta mhiomósa
 21. outside a formal contract = nach bhfuil dliteanas conarthach i gceist
 22. contracts of re-insurance = conarthaí athárachais
 23. non-contractual liability = dliteanas neamhchonarthach
 24. abstracts and translations = achomaireachtaí agus aistriúcháin
 25. to contract to do something = conradh a dhéanamh le rud a dhéanamh(COMM):
 26. under a contract of carriage = faoi chonradh iompair
 27. cochineal extract and kermes = eastóscán carnaide agus ceirmis
 28. agricultural walking tractor = tarracóirí siúil; tarracóirí talmhaíochta agus tarracóirí foraoiseachta, le rothaí
 29. agricultural walking tractors = tarracóirí talmhaíochta siúil
 30. formal validity (of contract) = bailíocht fhoirmiúil (conartha)
 31. extractor; extraction apparatus = eistarraingeoir
 32. contract governed by public law = conradh faoin dlí poiblí
 33. the other party to the contract = an páirtí eile sa chonradh
 34. an open-ended full-time contract = conradh lánaimseartha díshriantach
 35. contractual margin of preference = ráta fabhair comhaontaithe
 36. a severable part of the contract = cuid inscartha den chonradh
 37. individual contract of employment = conradh fostaíochta aonair
 38. contractual margins of preference = lamhálacha fabhair coinbhinsiúnta
 39. in the absence of special contract = d'éagmais conradh speisialta
 40. an absolute or conditional contract = conradh iomlán coinníollach