Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
repay
 1.  aisíoc(vt)(money, creditor)
 2.  íoc ar ais
 3.  cúitigh(somebody's efforts)
Usage
 1. non-repayable aid = cabhair neamh-inaisíoctha
 2. an annual non-repayable grant = deontas bliantúil neamh-inaisíoctha
 3. loan repayable by instalments = iasacht is iníoctha i dtráthchodanna
 4. repayment of indirect taxation = aisíoc cánachais indírigh
 5. non-repayable aid towards readaptation = cabhair neamh-inaisíoctha a bhaineann le hathoiriúnú
 6. repayable advance; reimbursable advance = airleacan inaisíoctha
 7. interim payments, arrears and repayments = íocaíochtaí eatramhacha, riaráistí agus aisíocaíochtaí
 8. amount deducted at source and not repayable = méid a asbhaineadh ag an mbunadh agus nach inaisíoctha
 9. a borrower of good name, to make principal repayments = iasachtaí dea-cháile, aisíocaíochtaí príomhshuime a dhéanamh
 10. amortisation having the character of an anticipated repayment = amúchadh is ionann agus aisíocaíocht oirchilleach
 11. increased by the amount of any drawback, rebate or repayment of duty = arna mhéadú de mhéid aon aistarrainge, lacáiste aisíoca dhleachta
 12. it shall be repayable over 50 years and with a ten years grace period = beidh inaisíoctha thar 50 bliain agus deich mbliana de thréimhse chairde ina theannta sin
 13. the Association shall not be liable for any shortfall in the repayment = bheidh an Comhlachas faoi dhliteanas i ndáil le haon easnamh in aisíoc
 14. administration of liquidation, other than the repayment of subscriptions = leachtú a riaradh, seachas aisíoc suibscríobh
 15. for the purpose of obtaining any allowance, reduction, rebate or repayment of tax = chun aon liúntas, laghdú, lacáiste aisíoc cánach a fháil féin
 16. by any collateral agreement before the repayment of the loan or the termination of the credit = faoi aon chomhaontú comhthaobhach roimh aisíoc na hiasachta foirceannadh an chreidmheasa
 17. conditions relating to the repayment of principal moneys or the redemption and reconveyance of land = coinníollacha maidir le haisíoc airgead príomhshuime fuascailt atíolacadh talún
 18. stamp duty shall not be chargeable upon any document by which any payment, refund, repayment or return is made = bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon doiciméad trína ndéanfar aon íocaíocht, aisíoc, aisíocaíocht aischur
 19. any claim for a repayment of tax shall be made in writing to the inspector after the end of the year of marriage = aon éileamh ar aisíoc cánach déanfar é i scríbhinn chun an chigire tar éis dheireadh bhliain an phósta
 20. overpayment of tax; they shall repay the excess from the date of the payment of the excess giving rise to the repayment = -íoc cánach; aisíocfaidh siad an barrachas ón dáta a íocadh an barrachas is trúig leis an aisíoc
 21. to demand prepayment for charges which may become due, register a packet with the consent of the consignor and remit postage = réamhíocaíocht a éileamh i ndáil le muirir a thiocfaidh chun bheith dlite, paicéad a chlárú le toiliú an choinsíoneora agus postas a mhaitheamh
 22. the raising or guarantee of any loan or the repayment thereof, matters subordinate and incidental to these matters or any of them = aon iasacht a chruinniú a ráthú a aisíoc, fo-ábhair a bhfuil baint acu leis na nithe sin le haon chuid acu
 23. an instalment of a loan shall be treated as falling due for payment on the earliest date on which the lender could require repayment if he exercised all the options available to him = measfar go ndlífear tráthchuid d'iasacht a íoc ar an dáta is luaithe ar a bhféadfaidh an t-iasachtóir aisíocaíocht a éileamh bhfeidhmeodh na roghanna go léir atá ar fáil