Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
ply
 1.  cleacht(vt)(a trade)
 2.  téigh idir(vi)(ship)
 3.  dual(n m1)(of wool, rope)
Usage
 1. reply = freagra
 2. deeply = go domhain(adv)
 3. to supply = soláthair
 4. to apply for = cur isteach (ar)(job, permit, grant)
 5. supply price = praghas soláthair
 6. to comply with = féin a chur i gcomhréir le
 7. to mutiply by 3 = méadú faoi thrí
 8. they shall apply = beidh feidhm acu
 9. source of supply = foinse soláthair
 10. to apply to (aid) = bain le (cabhair)
 11. to cease to apply = scor de bheith infheidhme
 12. I deeply regret it = aithreachas orm faoi, is oth liom é(vt:)
 13. supply of reserves = soláthar cúlchistí
 14. I simply said that = dúirt ach go ...
 15. you simply have to = níl an dara suí sa bhuaile agat ach...(imperative)
 16. Euratom Supply Agency = Gníomhaireacht Soláthair Euratom
 17. to apply to accede to = aontachas a iarraidh le
 18. in applying the rules = le linn na rialacha a chur chun feidhme
 19. to comply with the law = déanamh de réir an dlí(vi:)
 20. to apply ones self (to) = luí isteach (ar), cromadh (ar)
 21. to apply for a duplicate = iarratas a dhéanamh dúblach a dhéanamh amach
 22. to comply with (standard) = sásaigh (caighdeán)
 23. an abundant supply of food = flúirse bia
 24. to ply somebody with drink = deoch a choinneáil le duine
 25. to apply exchange controls = an mhalairt a rialú
 26. to comply with (principle) = luigh le (prionsabal)
 27. applying the higher decimal = feidhm a thabhairt don deachúil uachtarach
 28. to comply with (provisions) = comhlíon (forálacha)
 29. to comply with the judgment = an breithiúnas a chomhlíonadh
 30. to ensure an orderly supply = féachaint chuige go n-áiritheofar soláthar rialta
 31. I am deeply interested in it = an-spéis agam ann
 32. to comply with (obligations) = cloí le (oibleagáidí)
 33. exclusive milk supply licence = ceadúnas eisiatach chun bainne a sholáthar
 34. to reply orally or in writing = freagairt ó bhéal i scríbhinn
 35. to ply somebody with questions = ceisteanna a radadh le duine, bheith ag caitheamh ceisteanna le duine
 36. rules applying to undertakings = rialacha a bhaineann le gnóthais
 37. supply and demand developments = treoghluaiseachtaí soláthair agus éilimh
 38. to multiply the result by 0.66 = an toradh a iolrú ar 0.66
 39. the same procedure shall apply = is é an nós imeachta céanna is inleanta
 40. a piped water supply installed = soláthar uisce píopaithe curtha isteach ann