Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
merge
 1.  cónaisc(vt)
 2.  cumaisc(vi)(colours, shapes, sounds)
 3.  tar le chéilé(roads)
 4.  cumaisc(COMM)
 5.  déan cumasc le
Usage
 1. emergency exit = doras éalaithe
 2. in an emergency = ar uair na práinne
 3. amalgamation; merger = cónascadh
 4. the emergency services = na seirbhísí éigeandála(npl:)(fire, police, ambulance)
 5. the emergency services = na seirbhísí éigeandála(npl:)(fire, police, ambulance)
 6. EU common format emergency travel document = (doiciméad taistil práinneach)
 7. mergers of public limited liability companies = cumasc cuideachtaí dliteanais theoranta poiblí
 8. measures in exceptional circumstances (emergency aid) = bearta i gcúinsí eisceachtúla (cúnamh éigeandála)
 9. sea includes any area submerged at mean high water springs = folaíonn farraige aon limistéar a bhíonn faoi uisce ag meán uachtar láin rabharthaí
 10. the preventive control of large-scale mergers and take-over bids = ollchomhchruinnithe agus tairiscintí táthcheangail a chosc
 11. to prepare plans for fire and emergency operations for the fire brigade = pleananna le haghaidh oibríochtaí dóiteáin agus éigeandála a ullmhú don bhriogáid dóiteáin
 12. conditional order means an order prohibiting a proposed merger or take-over = ciallaíonn ordú coinníollach ordú a thoirmisceann cumasc táthcheangal beartaithe
 13. through a merger, trust, cartel, monopoly or other means or device whatsoever = trí chumasc, iontaobhas, cairtéil, monaplacht meán sás eile d'aon sórt
 14. by the actual occurrence or the threat or reasonable anticipation of any other emergency = mar gheall ar aon éigeandáil eile tarlú bagairt coinne réasunach a bheith leis an gcéanna
 15. through circumstances attributable either directly or indirectly to the national emergency = de dhroim imthosca is inchurtha go díreach go neamhdhíreach i leith na héigeandála náisiúnta
 16. action effected by merger, acquisition of shares or parts of the undertaking or assets ... = oibríocht a chuirtear in éifeacht trí chumasc, trí scaireanna codanna den gnóthas trí shócmhainní a fháil
 17. Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities; Merger Treaty = An Conradh ag bunú Comhairle Aonair agus Coimisiún Aonair de na Comhphobail Eorpacha; Conradh Comhcheangail
 18. except in the case of an emergency such meetings shall not be held more frequently than once every two months = ach amháin i gcás éigeandála thionólfar na cruinnithe sin níos minice uair amháin gach dhá mhí
 19. in the event of an emergency or the development of unforeseen circumstances threatening the activities of the Fund = i gcás éigeandáil teagmhas gan choinne a theacht cun cinn is díol contúirte d'oibríochtaí an Chiste
 20. exit signs, emergency lighting, equipment and fittings for fire detection, fire prevention and the giving of warnings = síneacha asbhealaigh, soilsiú éigeandála, trealamh agus feistis chun dóiteán a bhrath, a chosc agus chun rabhadh a thabhairt
 21. proof of the occurrence or anticipation of flood, violence, a breakdown of plant or any other emergency shall be a defence = is cosaint é a chruthú gur tharla go raibh coinne go dtarlódh tuile, foréigean, cliseadh gléasra aon éigeandáil eile
 22. the absence of any adequate appliances or fittings for the automatic detection of an outbreak of fire, for emergency lighting = gan fearais feistis leormhaithe ar bith a bheith ann chun ráig dóiteáin a bhrath go huathoibríoch, le haghaidh soilsiú éigeandála
 23. if it happens while he is taking steps in an actual or supposed emergency about any premises to rescue, succour or protect persons = tharlaíonn agus bearta á ndéanamh aige in éigeandáil iarbhír cheaptha timpeall aon áitribh chun daoine a tharrtháil, a fhortacht a chosaint
 24. Emergency Powers Act, an act for the purpose of securing the public safety and preservation of the state in time of an armed conflict = an tAcht Cumhachtaí Práinne, chun slándáil an phobail a chur in áirithe agus chun an stát a chaomhnú in aimsir choinbhleachta faoi arm
 25. to meet such liabilities the Governing Council shall be convened in an emergency session to decide upon the modalities for such increase = chun freastal do na dliteanais sin comórfar an Chomhairle Rialaithe i seisiún éigeandála chun na modúlachtaí don mhéadú sin a chinneadh
 26. for the preservation of the public peace and security, by reason of the existence of a public emergency whether domestic or international, if the Dáil so resolves = chun síocháin agus slándáil an phobail a chosaint, toisc éigeandáil phoiblí inmheánach idirnáisiúnta a bheith ann, bheartaíonn an Dáil amhlaidh le rún
 27. but in respect of which each of the Houses shall have resolved that, arising out of such armed conflict, a national emergency exists affecting the vital interests of the State = ach go mbeidh beartaithe ag gach Teach ina thaobh le rún go bhfuil ann, de dheasca an choinbhleachta sin faoi arm, staid phráinne náisiúnta a dhéanann difir do bhonn beatha an Stáit
 28. the extent to which the proposed merger is in harmony with the policy of the Government relating to the rationalisation, in the interests of greater efficiency, of operations in the business = a mhéid atá an cumasc beartaithe ar comhchuibheas le beartas an Rialtais maidir le réasúnú a dhéanamh ar mhaithe le breis éifeachta ar oibríochtaí sa ghnó