Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
commissioners
Usage
 1. Bantry Bay Harbour Commissioners = coimisinéirí cuain Bhá Bheanntraí
 2. the Commissioners may cancel an authorisation = féadfaidh na Coimisinéirí údarú a chealú
 3. within the time directed by the precept of the Commissioners = laistigh den am a ordaítear le proiceacht ó na Coimisinéirí
 4. he shall tender himself to be examined orally before the Commissioners = tairgfidh é féin lena scrúdú ó bhéal os comhair na gCoimisinéirí
 5. by notice in writing to that effect given to the Revenue Commissioners = trí fhógra i scríbhinn sa chéill sin a thabharfar do na Coimisinéirí Ioncaim
 6. the inclusion by the Revenue Commissioners of conditions in the licence = maidir leis na Coimisinéirí Ioncaim do chur coinníollacha sa cheadúnas
 7. National Savings Committee, Office of Appeal Commissioners of Income Tax = an Coiste Coigiltis Náisiúnta, Oifig na gCoimisinéirí Achomhairc Cánach Ioncaim
 8. the power of appointing notaries public and commissioners to administer oaths = cumhacht cheaptha nótairí poiblí agus coimisinéirí chun daoine a chur faoi mhionn
 9. disclosure of certain information by the Revenue Commissioners to certain persons = na Coimisinéirí Ioncaim do nochtadh faisnéise áirithe do dhaoine áirithe
 10. the Commissioners may, by warrant under their hands and seals, commit him to prison = féadfaidh na Coimisinéirí le barántas faoina lámha agus a séalaí, é a chimiú chun príosúin
 11. his right to require the Commissioners to state a case for the opinion of the High Court = an ceart atá aige a cheangal ar na Coimisinéirí cás a shonrú le haghaidh tuairim na hArd-Chúirte
 12. such treatment shall terminate on the Commissioners ceasing to be satisfied as aforesaid = beidh deireadh leis an déileáil sin a luaithe a scoirfidh na Coimisinéiri de bheith deimhneach mar a dúradh
 13. if required by the Commissioners relating to any property which they have reason to believe = cheanglaíonn na Coimisinéirí air déanamh amhlaidh i ndáil le haon mhaoin a bhfuil cúis acu a chreidiúint
 14. it shall vest in the Commissioners for all the estate, right, title and interest of the Board = dílseoidh do na Coimisinéirí ar feadh eastát, cheart, theideal agus leas uile an Bhoird
 15. an abatement and discharge of tax may be allowed by the Commissioners on proof to them of the loss = féadfaidh na Coimisinéirí cealú agus urscaoileadh cánach a lamháil ar chruthú a thabhairt dóibh ar an gcaillteanas
 16. any directions which have been allowed by the Commissioners with reference to the manner of fixing notices = aon ordacháin a bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí maidir leis an tslí ina ndéanfar orduithe a ghreamú
 17. a discretionary trust which is shown to the satisfaction of the Commissioners to have been created exclusively = iontaobhas lánroghnach a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí gur cruthaíodh go heisiatach é
 18. the Lay Commissioners means the Commissioners of the Irish Land Commission other than the Judicial Commissioner = ciallaíonn na Coimisinéirí Tuata Coimisinéirí Choimisiún Talún na hireann, seachas an Coimisinéir Breithiúnais
 19. the extension of the time for giving notice of appeal and the readmission of appeals by the Appeal Commissioners = fadú na tréimhse chun fógra achomhairc a thabhairt agus le hachomhairc a athghlacadh ag na Coimisinéirí Achomhairc
 20. when exercising any power conferred by this subsection he shall produce the commission or deputation of the Commissioners = le linn bheith ag feidhmiú aon chumhachta a thugtar leis an bhfo-alt seo, tabharfaidh ar aird an coimisiún an tiomnú cumhachta ó na Coimisinéirí
 21. it is shown to the satisfaction of the Commissioners to be constructed solely for the purposes of igniting gas for domestic use = suífear chun sástacht na gCoimisinéirí gur d'aontoisc a rinneadh é chun gás a adhaint chun úsáide tís
 22. council of a county, the corporation of a county or other borough, the council of an urban district, the commissioners of a town = comhairle contae, bardas contae-bhuirge, comhairle ceantair uirbigh coimisinéirí baile
 23. the mixtures, compounds and preparations which are recognised by the Commissioners as being used for medical/scientific purposes = na meascáin, na comhdhúile agus na hullmhóidí a dtugann na Coimisinéirí d'aitheantas dóibh go n-úsáidtear chun críocha liachta/eolaóchta iad
 24. an affidavit duly made by an officer of the Commissioners deposing that the assessment has become final and conclusive shall be evidence = beidh mionnscríbhinn arna dhéanamh go cuí ag oifigeach do na Coimisinéirí ag teistiú go bhfuil an mheasúnacht tagtha chun bheith críochnaitheach agus dochloíte ina fianaise
 25. it is shown to the satisfaction of the Commissioners that the market value of the property is enhanced by its high potential for development = suífear chun sástacht na gCoimisinéirí gur móide margadhluach na maoine sin a hard-acmhainn forbartha
 26. the extension of the time for giving notice of appeal, the readmission of appeals by the Commissioners, the rehearing of an appeal by a judge = fadú ar an am chun fógra achomhairc a thabhairt, athghlacadh achomharc ag na Coimisinéirí, athéisteacht achomhairc ag breitheamh
 27. he maintained an account the existence of which has not been disclosed to the Commissioners, or he fails to deliver that statement to the inspector = cuntas nach bhfuil a thuairisc tugtha do na Coimisinéirí ar cothabháil aige, mainneoidh an ráiteas sin a sheachadadh ar an gcigire
 28. it is the practice of the Commissioners to be influenced by the fact that a person has made a full confession any fraud or default to which he has been a party = is gnách go dtéann i bhfeidhm ar na Coimisinéirí rinne duine admháil iomlán ar aon chalaois mainneachtain a raibh ina pháirtí inti
 29. to refer the matter to the Appeal Commissioners, the provisions relating to the rehearing of an appeal and the statement of a case for the opinion of the High Court on a point of law = an t-ábhar a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Achomhairc, na forálacha a bhaineann le hathéisteacht achomhairc agus le sonrú cáis chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí