Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Transferred
Usage
  1. in proportion to their quotas in a cumulative amount not in excess of amounts transferred = ar comhréir lena gcuótaí i méid carnach nach rachaidh thar mhéideanna a aistríodh
  2. any estate, right or interest in the land shall be transferred and shall attach to the money = beidh aon eastát, ceart leas sa talamh arna aistriú chun an airgid agus astóidh de
  3. any unexpended balance in the Endowment Fund of the Institute shall be lodged to the Transferred Fund = aon iarmhéid a bheidh gan chaitheamh i gCiste Dearlaice na Fhorais déanfar é a thaisceadh sa Chiste Aistrithe
  4. every chose in action transferred by this section may be sued upon, recovered or enforced by it in its own name = gach ábhar i gcaingean a aistrítear leis an alt seo féadfaidh agairt ina leith, é a ghnóthú é a fheidhmiú ina ainm féin
  5. the person to be transferred, his committee or next friend, the applicant for the recommendation for reception may = féadfaidh an duine a bheidh le haistriú, a chúramaí a neaschara, an t-iarratasóir a d'iarr an moladh glactha
  6. a company issues shares at a premium they shall be transferred to an account to be called "the share premium account" = nuair a eiseoidh cuideachta scaireanna faoi phréimh déanfar iad a aistriú chun cuntais ngairfear an "cuntas scair-phréimhe"
  7. he shall make a separate sub-parcel of the non-transferable papers, of the transferable papers and of the papers to be transferred = déanfaidh fobheartán ar leith de na páipéir neamh-inaistrithe, inaistrithe agus a bheidh le haistriú
  8. the office of Minister of Posts and Telegraphs shall by virtue of this section be abolished and transferred to the Minister for Communications = déanfar de bhua an ailt seo oifig an Aire Poist agus Telegrafa a chur ar ceal agus a aistriú go dtí an tAire Cumarsáide
  9. complaints addressed to the authority which is not competent to decide on a given case shall be transferred without delay to the competent authority = aistreofar gan mhoill chuig an údarás inniúil gearáin arna ndíriú chuig údarás nach bhfuil inniúil chun cás sonraithe a chinneadh
  10. a member nominated by any group may nominate Questions put down by other members in substitution for Questions which may be transferred or disallowed = féadfaidh comhalta a bheidh ainmnithe ag grúpa Ceisteanna a bheidh curtha síos ag comhaltaí eile a shonrú in ionad Ceisteanna a dhéanfaí a aistriú a dhícheadú