Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Shares
Usage
 1. eligible shares = scaireanna cáilithe
 2. stocks and shares = stoic agus scaireanna
 3. exchange of shares = malartú scaireanna
 4. equal or unequal shares = scaireanna comhionanna neamhionanna
 5. by acquisition of shares = trí scaireanna a fháil
 6. company limited by shares = cuideachta faoi theorainn scaireanna
 7. dividends and shares in profits = díbhinní agus scaireanna i mbrabúis
 8. participating preference shares = scaireanna tosaíochta rannpháirteacha
 9. fully paid up, not redeemable shares = scaireanna láníochta, neamhinfhuascailte
 10. public issues and placings of shares = scaireanna a eisiúint go poiblí agus a shuíomh
 11. disposals of shares in close companies = diúscairtí scaireanna i ndlúthchuideachtaí
 12. a company limited by guarantee, by shares = cuideachta faoi theorainn ráthaíochta, faoi theorainn scaireanna
 13. the issue of shares in a company at a discount = scaireanna i gcuideachta a eisiúint faoi lascaine
 14. fixed-dividend shares, the issuer, the subscriber = scaireanna dochtdíbhinne, an t-eisiúnaí, an suibscríobhaí
 15. shares deemed to be issued for public subscription = scaireanna a meastar a bheith eisithe le haghaidh a suibscríofa ag an bpobal
 16. whether or not the tenant shares with other persons = cibé acu atá nach bhfuil an tionónta i bpáirt le daoine eile
 17. company limited by guarantee/shares existing company = cuideachta faoi theorainn ráthaíochta/scaireanna, cuideachta láithreach
 18. place company shares and bonds in any member country = scaireanna cuideachta agus bannaí a chur ar gach stocmhargadh
 19. redeemable preference shares, fully paid bonus shares = scaireanna tosaíochta infhuascailte, scaireanna bónais láníoctha
 20. according to the respective shares of the Member States = i gcomhréir le sciar gach Ballstáit faoi seach
 21. the costs of such shares shall be advanced to subscribers = déanfar costas na scaireanna sin a thabhairt ar airleacan do shínitheoirí
 22. shares allotted by a company may be paid up in money or money = féadfar scaireanna a leithroinnfidh cuideachta a íoc in airgead i luach airgid (lena n-áirítear cáilmheas agus saineolas)
 23. number of shares of each class taken up to the date the return = an líon scaireanna a tógadh anuas de gach cineál go dtí dáta an tuairisceáin
 24. mould boards and ploughshares, excluding those of cast iron and steel = cláracha agus soic, seachas cinn d'iarann teilgthe agus de chruach theilgthe
 25. if any person falsely and deceitfully personates any owner of any shares = dhéanann aon duine go falsa agus go meabhlach pearsanú ar dhuine is úinéir ar aon scair
 26. the majority of the ordinary shares are held by a State-sponsored company = formhór na ngnáthscaireanna ar teachtadh ag cuideachta Stát-tionscanta
 27. to take up by subscription or purchase from the holder shares of any class = scaireanna d'aon aicme a thógáil trí shuibscríobh trína gceannach ón sealbhóir
 28. where a company assigns a name or other designation to any class of shares = i gcás ina ndéanfaidh cuideachta ainm ainmníocht a shannadh d'aon chineál scaireanna
 29. ploughs designed for mounting on tractors, with two or three shares or discs = céachtaí atá deartha lena bhfeistiú de tharracóirí, le dhá cheann trí cinn de shoic de dhioscaí
 30. a lien or other charge of a public limited company on its own shares is void = is neamhní do lian muirear eile de chuid cuideachta poiblí teoranta ar a scaireanna féin
 31. unless the shares are in all respects uniform with shares previously allotted = mura bhfuil na scaireanna ar aon réim, ar gach cuma, le scaireanna a leithroinneadh roimhe sin
 32. shares of debentures comprised in any letter of allotment or similar instrument = scaireanna bintiúir a bheidh ar áireamh in aon litir leithroinnte in aon ionstraim samhail
 33. where the shares do not exhaust the profits of the trade, the unexhausted portion = i gcás nach ndéanfaidh na scaireanna dísciú ar bhrabúis na trádála, an chuid neamhdhíscithe
 34. such fraction as may be just having regard to the number and nature of the shares = cibé codán is codán cóir ag féachaint d'uimhir agus do ghné na scaireanna
 35. the corresponding shares means the shares which the new shares otherwise represent = ciallaíonn na scaireanna comhréireacha na scaireanna a bhfuil na scaireanna nua ag freagairt dóibh ar shlí eile
 36. to take his qualification shares, for a number of shares less than his qualification = a scaireanna cáilíochta a thógáil, le haghaidh líon scaireanna nach a scair-cháilíocht
 37. as regards the number of shares comprised in that part and attributable to that part = ó thaobh an lín scaireanna a bhí ar cuimsiú sa chuid sin agus inchurtha i leith na coda sin
 38. if the acceptance will result in a new holding being equated with the original shares = más é toradh an ghlactha go gcuirfear sealbhán nua ar comhréim leis na scaireanna bunaidh
 39. action effected by merger, acquisition of shares or parts of the undertaking or assets ... = oibríocht a chuirtear in éifeacht trí chumasc, trí scaireanna codanna den gnóthas trí shócmhainní a fháil
 40. the issued shares are (in nominal value) in the beneficial ownership of a qualified person = a chuid scaireanna eisithe (de réir luacha ainmniúil) ar úinéireacht thairbhiúil ag duine cáilithe