Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Participation
 1.  páirteachas(n m1)
 2.  rannpháirt(f2)
Usage
 1. participation = rannpháirtiú
 2. financial participation = rannpháirtíocht airgeadais
 3. participation in a scheme = glacadh páirte i scéim
 4. participation of third States = rannpháirtíocht tríú Stát
 5. participation in the dividends = rannpháirtiocht i ndíbhinní
 6. possible Community participation = rannpháirtiú ionchasach an Chomhphobail
 7. without the participation of the member concerned = gan an comhalta a bheidh i gceist a bheith páirteach
 8. participation by subsidiary companies and branches = rannpháirtiú fochuideachtaí agus brainsí
 9. equity sharing and financial participation by workers = páirtiú cothromais agus páirteachas airgeadais ag oibrithe
 10. information, consultation and participation of workers = faisnéis, comhchomhairliúchán agus páirteachas d'oibrithe
 11. participation of the new Member States in the funds of the Community = rannpháirtíocht na mBallstát nua i gcistí an Chomhphobail
 12. the contribution of the EFTA States arising from their participation ... shall be calculated proportionally = déanfar ranníocaíocht Stáit CSTE a eascraíonn óna rannpháirtíocht ... a ríomh go comhréireach
 13. when the cooperation involves a financial participation, this participation shall take one of the following forms = nuair atá rannpháirtíocht airgeadais ag roinnt leis an gcomhar, beidh i bhfoirm díobh seo a leanas
 14. to participate and to promote participation in international collaborative projects in accordance with any of its functions = páirt a ghlacadh i dtionscadail chomhoibritheacha idirnáisiúnta agus páirteachas iontu a spreagadh de réir aon fheidhme chuid
 15. Worker Participation Act, to enable employees of state enterprises to participate in the making of decisions by the enterprise = an tAcht um Páirteachas Lucht Oibre, acht chumasú do fhostaithe de chuid fiontar stáit bheith páirteach i ndéanamh cinntí ag an bhfiontar
 16. the financial contribution deriving from the participation of EFTA states shall be based on the principle that each party shall cover its own costs = ranníocaíocht airgeadais a chineann ó rannpháirtíocht Stáit CSTE , beidh bunaithe ar an bpriosabal go gcumhdóidh gach páirtí a chostas féin